Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Në prani të sinjalit si në figurë ndalohet lëvizja prapa (indietro).

 

Sinjali në figurë na detyron të ulim shpejtësinë dhe t’i biem borisë për të larguar kafshët nga rruga.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një automjeti për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë deri në 3.5 tonë.

 

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur.

 

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme.

 

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë.

 

Sinjali në figurë paralajmëron hyrje nga e djathta.

 

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, ndalohet të tejkalohet nga mjetet.

 

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me një karrexhatë me një sens.

 

Sinjali në figurë tregon një semafor normal për mjete.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kalimit në zonat e banuara.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste shiu të dendur.

 

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

 

Gomat shumë të konsumuara shkaktojnë humbjen e kontaktit të tyre me asfaltin e lagur edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogël.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetit H i lejohet të kthehet majtas.

 

Për t’u kthyer majtas në kryqëzim jemi të detyruar të rrotullohemi gjithmonë rreth qendrës së kryqëzimit.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: A, C, R.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P e ka përshkruar kryqëzimin gabim.

 

Ndalohet të parakaloni kur mjeti juaj po parakalohet nga një mjet tjetër.

 

Në përfundim të manovrës së parakalimit duhet kaluar në të djathtë të rrugës, pa penguar apo krijuar rrezik për mjetin që parakalohet.

 

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë.

 

Tërheqja e një mjeti me defekt mund të bëhet me litar të fortë.

 

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem drejtimi.

 

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit gratë shtatzëna, të pajisura me certifikatë mjekësore të kushteve të veçanta të rrezikut, të konfirmuar nga gjinekologu.

 

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur që nuk mund të lëvizet nga rruga.

 

Qëllimi i ndihmës së parë është të ndihmojmë të dëmtuarin, sa më mirë të jetë e mundur, në pritje të ndihmës mjekësore.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

 

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

 

Rruga mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve.

 

Sinjali në figurë tregon se shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada, në Shqipëri është 110 km/orë.

 

Tabela në figurë është sinjal dallues i policit të qarkullimit rrugor.

 

Paneli plotësues në figurë tregon që duhet të kthehemi mbrapa.

 

Ndalohet qëndrimi i mjetit për të hipur e zbritur pasagjerët, në zonat urbane, në rast shiu.

 

Kur llamba spiune e simbolit në figurë është e ndezur, tregon që mjeti është me rezervën e karburantit.

 

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nga forcat e armatosura, kur janë në shërbim.

 

Sigurimi i detyruar i mjetit mbulon dëmet e shkaktuara në njerëz, kafshë e materiale.

 

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor bëhet më shqetësuese në tunele.

 

Gomat drejtuese me presion të ulët rritin sigurinë në qarkullim.