Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel pa barriera.

 

Sinjali në figurë te detyron te lëvizim sa më djathtas karrexhatës.

 

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor.

 

Sinjali në figurë tregon se pas tij, sinjalet e ndalimit të mëparshme nuk kanë me vlerë.

 

Sinjali në figurë është sinjal i drejtimit të detyruar majtas.

 

Pas sinjalit në figurë lejohet qarkullimi edhe me shpejtësi më të vogël se 30 km/orë.

 

Sinjali në figurë te lejon ta vazhdosh lëvizjen pa e ulur shpejtësinë.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje nga e majta.

 

Sinjalistika në figurë tregon se në kthesë ka një degëzim ku është e lejuar hyrja e mjeteve.

 

Sinjalistika e paraqitur në figurë lejon parakalimin në pjesën ngjitëse të kurrizit.

 

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën e verdhë që pulson, lejohet të hymë në kryqëzim por duke treguar kujdes dhe duke ulur shpejtësinë.

 

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një kalimi në nivel me gjysmëbarriera, duhet të ndaloni mjetin para vijës tërthore për të kaluar treni.

 

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 120 km/orë për motorët me kosh.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të kryqëzimeve.

 

Kur lëvizet në kohë me shi, duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetin përpara.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

 

Vijat e bardha, shirita-shirita, mbi rrugë si në figurë tregojnë zona të rrugës ku ndalohet kalimi dhe qëndrimi i mjeteve.

 

Kur futemi nga korsia e shpejtimit në një rrugë interurbane kryesore, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: A, N, R.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: A, C, N.

 

Lejohet parakalimi i mjeteve që tërhiqen me kafshë në ngjitje të një kurrizi rruge, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje.

 

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

 

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë dhe mjeti që lëviz në ngjitje ndodhet pranë një shesh ndalimi, duhet të ndalojë në të dhe t'i lejë rrugë të lirë mjetit në zbritje.

 

Mjeti që tërheq një mjet në avari (me defekt) duhet të mbajë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

 

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

 

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3.

 

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

 

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, nuk duhet të hiqen mbetjet e mundshme të veshjeve të ngjitura në pjesët e djegura.

 

Ndalohet të drejtojmë mjete kur vuajmë nga sëmundje që e pengojnë drejtimin e tij.

 

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij ulje të reflekseve.

 

Sinjali në figurë është ndalim qarkullimi për këmbësorë.

 

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një farmaci.

 

Sinjali në figurë është kufizues që tregon kthesë të fortë majtas.

 

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “ndalim pushimi”, tregon fillimin e ndalim pushimit.

 

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi, me orare të përcaktuara dhe pagesë fikse.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndizen dritat e pasme kundër mjegullës.

 

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen makinat teknologjike me peshë me ngarkesë të plotë deri në 3500 kg.

 

Me përgjegjësi civile në rast aksidenti rrugor, kuptohet detyrimi për të zhdëmtuar palën e dëmtuar nga aksidenti.

 

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë.

 

Mosfunksionimi i mirë i frenave mund të shkaktohet nga konsumi i ferrotave më shumë se norma e rekomanduar.