Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Pas sinjalit në figurë duhet të shmangim përdorimin e shpeshtë të frenave pasi mbinxehen elementët frenues.

 

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para zonës ku fillon të ngushtohet rruga.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin vetëm të autoveturave.

 

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i mjeteve me lartësi deri në 3.5 metër.

 

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet të vazhdosh lëvizjen drejt.

 

Sinjali në figurë tregon fundin e detyrimit për të ruajtur një distancë sigurie 30 metër me mjetin përpara.

 

Sinjali në figurë paralajmëron se do ndeshim sinjalin “STOP” në kryqëzim.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim ku mjeti në rrugën kryesore ka përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga rrugët dytësore.

 

Vija e bardhë e vazhduar, që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën, të lejon të qarkullosh mbi të, kur parakalon një mjet.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia B lejon të vazhdohet vetëm drejt.

 

Semafori në figurë rregullon hyrjen në stacionet autostradale.

 

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një kalimi në nivel me gjysmëbarriera, duhet të ndaloni mjetin para vijës tërthore për të kaluar treni.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit ne rrugët interurbane dytësore.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar, kur fushëpamja është e kufizuar.

 

Kur lëvizet në kohë me shi, duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetin përpara.

 

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, nëse mjeti G do të kthehet majtas, duhet të ketë ndezur sinjalin e majtë dhe të presë kalimin e mjetit D.

 

Sipas situatës në figurë, mjeti S për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C ka bërë zgjedhje të gabuar të korsisë.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: N, A, F, H.

 

Ndalohet parakalimi në rrugët malore, kur kemi përpara një autobus të linjës.

 

Kur kryejmë manovrën e parakalimit duhet të pozicionojmë mjetin nga e djathta.

 

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë, duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes.

 

Numri i personave të transportueshëm në autoveturë është maksimumi 5 veta.

 

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

 

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar.

 

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

 

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet të vendoset në pozicion shtrirë.

 

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur.

 

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për të mbajtur lejedrejtimi.

 

Korsia e lëvizjes, normalisht, është e kufizuar me vija horizontale brenda të cilave lëvizin mjetet.

 

Sinjali në figurë tregon drejtime në rrugë interurbane për të arritur në vendet e shënuara.

 

Sinjali në figurë paralajmëron semafor të përkohshëm për shkak të punimeve në rrugë.

 

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës ku mund të gjenden mjete të rënda në lëvizje të ngadaltë.

 

Drejtuesi i mjetit mund të flasë me celular duke mbajtur timonin me një dorë.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur pasagjeri nuk ka vendosur rripin e sigurimit.

 

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga pistoleta.

 

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor lind gjithmonë, kur automjeti shkatërrohet plotësisht.

 

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të mbahen dritaret e mbyllura.

 

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga prania e materialeve inerte (rërë, zhavorr, çakëll, etj.) në asfalt.