Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të rrugës në atë segment rruge.

 

Sinjali në figurë është i vlefshëm edhe për motomjetet.

 

Sinjali në figurë ndalim qarkullimin e mjeteve me peshe faktike mbi 7 tonë.

 

Sinjali në figurë tregon që duhet të vazhdosh drejt.

 

Sinjali në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se ajo e shënuar në të.

 

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar sepse ke përparësi.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore.

 

Sinjalistika në figurë tregon që mjetet në karrexhatën me katër korsi duhet t’u japin përparësi mjeteve që hyjnë nga e djathta.

 

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

 

Kur semafori në figure është jashtë pune, lejohet kalimi i mjeteve por duke treguar kujdes.

 

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lirimin e kryqëzimit nga cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të tij.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes në varësi të kushteve atmosferike.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

 

Kur lëvizet në kohë me shi, duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B mund të kthehet majtas duke i dhënë përparësi mjetit A.

 

Për t’u kthyer nga e djathta si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës duke lënë qendrën e kryqëzimit në të majtë.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon i pari.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: R, B, D, T.

 

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar.

 

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t'i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon që të zërë hapësirë sa më të vogël.

 

Në autostrada mund të përdorim korsinë e emergjencës për parakalim.

 

Ngarkesa që del jashtë karrocerisë nga prapa, duhet të mbulohet me një beze të kuqe gjatë ditës.

 

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

 

Airbagu aktivizohet sa herë që ndalon mjeti.

 

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

 

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie që përfshijnë trupin, plagët duhet të mbulohen me material të mundshëm steril (të pastër).

 

Ndalohet në çdo rast drejtimi i mjetit kur kurohemi me barna mjekësore me veprim qetësues.

 

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

 

Autostrada është e pajisur me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi.

 

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve se duhet të përdorin fenerët joverbues brenda në tunel.

 

Sinjali në figurë tregon mundësinë e pranisë së makinerive apo punëtorëve që punojnë në rrugë.

 

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë një sinjali rreziku, tregon distancën 320 metër nga sinjali i rrezikut deri te vendi ku fillon rreziku.

 

Lejohet qëndrimi i mjetit në prani të sinjalit “Ndalim qëndrimi”.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e pasmë të mjegullës.

 

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur drejtuesi i mjetit largohet pa i dhënë ndihmën e tij personit që e ka aksidentuar.

 

Personit përgjegjës në një aksident rrugor i anulohet leja e drejtimit në çdo rast.

 

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor mund të shkaktohet nga funksionimi jo i mirë i sistemit të ndezjes.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të shmangë çdo lloj manovre frenimi në pjesët e dëmtuara dhe jo uniforme të rrugës.