Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Në prani të sinjalit në figurë detyrohet ndalimi i mjetit para vijës se ndalimit, nëse ka lëvizje të trenave.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge ku fërkimi i gomave me rrugën zvogëlohet në raste shiu apo akulli.

 

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e biçikilistëve.

 

Sinjali në figurë tregon kufirin e shpejtësisë së lejuar për të gjithë mjetet.

 

Sinjali në figurë të lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim.

 

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë djathtas një pengesë.

 

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh dhe të japësh përparësi vetëm nga e djathta.

 

Sinjali në figurë lejon kthimin nga e majta në kryqëzimin e parë pas tij.

 

Sinjalistika në figurë është një zonë e vijëzuar ku ndalohet qarkullimi i mjeteve.

 

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se ka dy karrexhata me tre korsi me një sens.

 

Sinjalet e ndriçuara në figurë janë semaforë vetëm për mjetet e transportit publik.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e lejon kthimin majtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh edhe ngarkesën e mjetit.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë ose akull.

 

Kur lëvizet në kohë me shi, duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

 

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

 

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur, mjeti në figurë lejohet të kryej manovrën e parakalimit duke e kapërcyer vijën gjatësore.

 

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit duhet sinjalizuar para se të fillojmë manovrën.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i fundit.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon pa i dhënë përparësi asnjë mjeti tjetër.

 

Lejohet parakalimi nga e djathta kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës.

 

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që kemi fushëpamje të mjaftueshme për ta kryer atë pa rrezik.

 

Në autostrada lejohet të qarkullojnë motorët me cilindratë mbi 150 cm³.

 

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë nuk mund të jetë më i madh se 9 vetë, duke përfshirë dhe drejtuesin e saj.

 

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

 

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit gratë shtatzëna, të pajisura me certifikatë mjekësore të kushteve të veçanta të rrezikut, të konfirmuar nga gjinekologu.

 

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

 

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, duhet të bllokohet rrjedhja e gjakut me garzë sterile ose me copë të pastër.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

 

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël.

 

Rrugët interurbane dytësore janë me karrexhata të pavarura.

 

Sinjali në figurë tregon frekuencën e valëve të radios, ku merret informacion për qarkullimin rrugor, në autostradën që ndodheni.

 

Kufizuesi në figurë tregon afrimin e një kryqëzimi në formë “T“-je.

 

Paneli plotësues në figurë kërkon të ruhet një largësi të paktën 20 metër me makinat që pastrojnë borën.

 

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e parkimit të lejuar.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë është në funksion.

 

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur krijohen dyshime për aftësitë teknike dhe psiko-fizike të drejtuesit të mjetit.

 

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore përjashton nga dëmshpërblimi pasagjerët e mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor.

 

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor varet nga sistemi i frenimit të mjetit.

 

Tek gomat nevojitet të kontrollohen vazhdimisht pesha e tyre.