Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, lejohet të shtrihet deri në 10 orë, por jo më shumë se 2 herë në javë

 

Periudhat e ndërprerjeve, të pushimeve dhe të gatishmërisë nuk përfshihen në llogaritjet e kohës së punës

 

Mjetet që përdoren për instruksionin e drejtimit dhe provimit me synimin për të përftuar një leje drejtimi, me kusht që të mos përdoren për transport tregtar të mallrave dhe udhëtarëve, përjashtohen nga përdorimi i tahografit

 

Gjysmërimorkiatorët janë të pajisur me tahograf

 

Furnizimi i farmacive dhe spitaleve me barna edhe jashtë qytetit përfshihet në llojet e mallrave që transportohen për llogari të vet brenda vendit dhe që nuk kanë nevojë për certifikatë transporti

 

Transporti i orendive e pajisjeve shtëpiake përfshihet në llojet e mallrave që transportohen për llogari të vet brenda vendit dhe që nuk kanë nevojë për certifikatë transporti

 

Rimorkiot me dy a më shumë akse dhe gjysmërimorkiot, për të qarkulluar, duhet të pajisen në pjesën e përparme me një targë që përmban të dhënat e regjistrimit

 

Cilido që qarkullon me një targë që nuk është e vetja ose është e falsifikuar, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, tërheqje të targës dhe konfiskim mjeti

 

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet të largohet nga vendi i aksidentit, pas dhënies së saj

 

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet t’i japë medikamente të dëmtarit edhe pa pasur kompetencën e duhur, nëse e shikon të arsyeshme

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm përmasat

 

Për të hequr nga mjeti rrotën me gomën e dëmtuar dhe për të vendosur rrotën rezervë, duhet që, pas vendosjes së saj të bëhet ulja nga kriku dhe pastaj të montohen dadoçekët

 

Dalja e ngarkesës prapa karrocerisë së rimorkios së një autotreni me gjatësi 17 metër lejohet deri 1.75 metër

 

Dalja e ngarkesës prapa karrocerisë së rimorkios së një autotreni me gjatësi 10 metër lejohet deri në 3 metër

 

Sistemet e navigimit ndihmojnë drejtuesin e mjetit për te përcaktuar pozicionin në të cilin ndodhet

 

Gjatë lëvizjes me autotren në kthesë, duhet që shpejtësia e lëvizjes të mos jetë më e madhe se 50 km/orë nëse largësia e fushëpamjes është deri 50 metra

 

Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që kur del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, të sinjalizohet me “trekëndëshin e rrezikut”

 

Rreziku i humbjes së qëndrueshmërisë së mjetit gjatë frenimit mund të shkaktohet nga shpërndarja jo e njëjtë e peshës midis dy anëve të karrocerisë

 

Në rimorkio dhe gjysmërimorkio duhet të kontrollohen akset mbajtëse të rrotave (asaljet) për ndonjë deformim apo plasaritje

 

Frenat e qëndrimit (parkimit) të rimorkios dhe gjysmërimorkios kur janë me ajër (pneumatike) aktivizohen me anë të valvolës të frenave të qëndrimit që ndodhen në kabinën e tërheqësit

 

Sistemi i ushqimit i motorëve diesel ka në përbërje të tij karburatorin

 

Transmisioni kardanik mundëson transmetimin e lëvizjen në kënde dhe distancë të ndryshueshme, gjatë lëvizjes së mjetit

 

Në sistemin e ftohjes, së motorëve me djegie të brendshme, rekomandohet përdorimi i ujit natyral të zakonshëm

 

Vaisja e motorëve me djegie të brendshme, për një pjesë detalesh, mund të bëhet me dërgim të vajit me spërkatje

 

Te gomat e automjetit duhet të kontrollohet se presioni i fryrjes së gomave të para të jetë i njëjtë me atë të pasme

 

Gomat mund të jenë tubolare ose me kamerdare

 

Kompresori i ajrit, në sistemin e frenimit me ajër (pneumatik), nuk prodhon ajër nëse ka filluar konsumimi i fashove elastike të pistonit

 

Drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë nivelin e vajit në depozitë në sistemin e drejtimit me përforcues hidraulik

 

Konvergjenca jo e rregullt e rrotave drejtuese mund të shkaktohet nga konsumimi i kokave të zbarës dhe të paralelit të sistemit të drejtimit

 

Nëse tentojmë të ndezim motorin, por motorrinoja edhe pse merr energji nuk e rrotullon boshtin motorik, mund të slidoj rripi i motorit

 

Për të mbajtur sistemin e drejtimit në gjendje të mirë teknike mjafton të bëhet kontrolli i herëpashershëm i grupit të timonit

 

Si rregull, për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike, ndërrimi i vajit duhet të bëhet vetëm kur ndizet llamba treguese e uljes së presionit të tij

 

Drejtuesi i kamionit, kur është përgjegjës për mallin, nuk duhet të nënshkruajë proces-verbalin në rast se rezultojnë diferenca në dorëzimin e mallit

 

Transportuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen apo dëmtimin e mallrave

 

Frenimi automatik i rimorkios (frenimi i sigurisë ) funksionon në përputhje me shtypjen e pedalit të frenit në tërheqës

 

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy duhet që trupi i huaj të hiqet vetëm nga një mjek specialist

 

Djegia e guarnicionit të testatës mund të shkaktohet nga mungesa e shtrëngimit të sajë

 

Konsumimi i vajit në motor mund të shkaktohet nga që sasia e vajit është mbi nivelin e lejuar

 

Nëse mjeti nuk është i pajisur me tahograf, drejtuesi i mjetit është i përjashtuar gjithmonë nga mbajtja e regjistrimeve

 

Nëse gomat e automjetit janë me presion fryrje më të vogël se i rekomanduari ulet konsumi i karburantit