Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Kohëzgjatja e ndërprerjeve të drejtimit të kamionit, duhet të jetë jo më pak se 50 minuta, kur mjeti është drejtuar për 4 orë e 30 minuta pa ndërprerje

 

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit është jo më pak se 11 orë të vazhdueshme që mund të reduktohet minimumi në 9 orë por jo më shumë se 3 herë në javë

 

Për qarkullim me mjet të pa pajisur me tahograf, në rastet kur është parashikuar pajisja me të, përveç gjobës dhe pezullimit të lejedrejtimit për drejtuesin, ndëshkohet me gjobë edhe mbajtësi i licencës ose i autorizimit të mjetit

 

Autobusët për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve janë të pajisur me tahograf i cili duhet të jetë funksional

 

Mallrat që transportohen brenda vendit pa pasur nevojë që mjeti të pajiset me certifikate transporti, përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për transportin

 

Transporti i orendive e pajisjeve shtëpiake përfshihet në llojet e mallrave që transportohen për llogari të vet brenda vendit dhe që nuk kanë nevojë për certifikatë transporti

 

Në lejen e qarkullimit të kamionit shënohet numri i marsheve që ka kutia e shpejtësisë

 

Në rast se një nga targat humbet, vidhet ose shkatërrohet, zotëruesi i mjetit duhet të bëjë denoncim në polici pas 48 orëve

 

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet të largohet nga vendi i aksidentit, pas dhënies së saj

 

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet në rast plage të thellë, të pastrohet, dezinfektohet dhe të mjekohet plaga

 

Për të hequr nga mjeti rrotën me gomën e dëmtuar dhe për të vendosur rrotën rezervë duhet që mjeti të jetë mundësisht në rrugë horizontale

 

Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet, ndër të tjera për mjetin është e nevojshme të përdoren goma me dimensione të ndryshme në të njëjtin aks

 

Kur një autotren që tejkalon përmasat kufitare, duke përfshirë edhe ngarkesën, qarkullon pa autorizimin përkatës, kur transporti është për llogari të vet, ndëshkohet me gjobë vetëm pronari i mjetit,

 

Në mjetet që kanë dy akse afër njëri tjetrit, shuma e peshave mbi dy akset nuk duhet të jetë më e madhe se 11.5 ton, kur largësia aksiale është më e vogël se 1 metër

 

Gjatësia e nevojshme për parakalim përcaktohet duke marrë parasysh edhe distancën e nevojshme, me mjetin që parakalohet, pas përfundimit të parakalimit

 

Në disa mjete navigatori është i instaluar në panelin e instrumenteve komanduese, në të djathtë të drejtuesit

 

Mjeti nuk mund të vazhdojë udhëtimin nëse objektet dalin jashtë gabariteve të mjetit dhe paraqesin rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës

 

Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që kur del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, të sinjalizohet me “trekëndëshin e rrezikut”

 

Rimorkiot janë të pajisura me sistem drejtimi hidraulik

 

Kur rimorkio nuk është pajisur me sistem frenash, raporti ndërmjet masës së përgjithshme me ngarkesë të plotë të rimorkios me masën e përgjithshme me ngarkesë të plotë të mjetit tërheqës, nuk duhet të kalojë 0.50

 

Turbokompresori, në motorët me djegie të brendshme, rikthen gazrat e djegies në dhomën e djegies

 

Bllokazhi i diferencialit përdoret në rast xhirimi të njërës prej rrotave aktive, në baltë apo akull

 

Sistemi i vaisjes, në motorët me djegie të brendshme, shërben edhe për vaisjen e kutisë së shpejtësisë

 

Në sistemin e ftohjes, së motorëve me djegie të brendshme, rekomandohet përdorimi i ujit natyral të zakonshëm

 

Futja e trupave të huaj në goma ose midis tyre mund të jetë shkak për dëmtimin e tyre

 

Stabilizatorët e automjetit rregullojnë shpërndarjen e ngarkesës në rrotat e të njëjtit aks, kur rruga ka pjerrësi anësore

 

Përforcuesi në sistemin e drejtimit mund të jenë hidraulik ose me ajër (pneumatik)

 

Elementët e grupit të timonit punojnë në ambient vaj

 

Nëse motorino e xhiron motorin, por nuk realizon numrin minimal të xhirove, shkak mund të jetë kontakti jo i mirë në kavon e masës

 

Nëse tentojmë të ndezim motorin, por motorrinoja edhe pse merr energji nuk e rrotullon boshtin motorik, mund të jetë defektuar siguresa e dinamos (rregullatori i tensionit)

 

Ndërrimi i vajit të motorit varet nga koha e qëndrimit të tij në motor edhe pse mund të mos ketë punuar

 

Për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike duhet të bëhet ndërrimi i vajit, vetëm në stinën e verës

 

Transportuesi ka të drejtë ti kërkojë dërguesit fatura të veçanta shoqëruese për mallin, kur ai do të transportohet i ngarkuar në disa automjete

 

Nëse malli është i paketuar, fatura për shoqërimin e tij përmban edhe numrin e pakove, shenjat dalluese dhe numrat e tyre të veçantë

 

Për të bërë lidhjen e gjysmërimorkios me tërheqësin duhet të bëhet lidhja e impiantit elektrik, për sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimeve të saj

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm treguesin e shpejtësisë

 

Sistemimi i keq i ngarkesës në rimorkio apo gjysmërimorkio ul sigurinë gjatë lëvizjes me mjet

 

Në rast se leja e qarkullimit humbet, vidhet ose shkatërrohet, zotëruesi i saj duhet të bëjë denoncim në polici brenda 7 ditëve

 

Ngarkesa në rimorkio duhet të fiksohet dhe sistemohet në mënyrë të tillë që të shmangë lëvizjen dhe rënien e saj gjatë rrugës

 

Në lejen e qarkullimit të kamionit shënohen marka, tipi dhe numri i identifikimit të mjetit