Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, mund të bëhet e ndarë në dy pjesë nga 6 orë secila

 

Kohëzgjatja e ndërprerjeve të drejtimit të kamionit, duhet të jetë jo më pak se 50 minuta, kur mjeti është drejtuar për 4 orë e 30 minuta pa ndërprerje

 

Autobusët për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve janë të pajisur me tahograf i cili duhet të jetë funksional

 

Tahografi dixhital regjistron vetëm kohët e punës së drejtuesit të tij

 

Transporti ndërkombëtar i mallrave, i cili mund të jetë për llogari të vet, bën pjesë në transportin e mallrave

 

Me përdorim të mjetit do të kuptojmë vetëm dhënien e tij me qira

 

Leja e qarkullimit tërhiqet (merret) nga organet e kontrollit, kur pronari nuk ka pasqyruar ndryshimin e vendbanimit në lejen e qarkullimit

 

Autoriteti kompetent që lëshon certifikatën (ose licencën) për transportin ndërkombëtar të mallrave për llogari të vet është ministria përgjegjëse për transportin

 

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë vetëm në rast se ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim

 

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor është pa ndjenja duhet ta fashojsh dhe të bësh që të mos mundet të lëvizë kokën

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë edhe vitin e prodhimit

 

Shënimi M+S mbi sipërfaqen e gomës tregon se ajo është projektuar për tu përdorë në prani të baltës dhe borës

 

Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë, e një rimorkioje me tre akse mund të jetë deri në 30 ton

 

Dalja e ngarkesës prapa karrocerisë së rimorkios së një autotreni me gjatësi 10 metër lejohet deri në 3 metër

 

Gjatë lëvizjes me autotren në kthesë, duhet që shpejtësia e lëvizjes të mos jetë më e madhe se 70 km/orë nëse largësia e fushëpamjes është deri 49 metra

 

Mjetet e pajisura me tahograf kanë detyrim ligjor të pajisen edhe me navigator

 

Drejtuesi i kamionit, në çdo pushim, duhet të kontrollojë ngarkesën dhe gjendjen e mallit

 

Vendosja dhe fiksimi i keq i ngarkesës në rimorkio ose gjysmërimorkio mund të shkaktojë edhe zvogëlimin e harxhimit të karburantit

 

Pjesë e sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimeve të rimorkios janë dy panelet reflektuese të vendosur në pjesën e përparme

 

Kur drejtuesi i automjetit bën lidhjen e rimorkios me kamionin mjafton të bëjë lidhjen e impiantit elektrik për sistemin e ndriçim sinjalizimit

 

Kutia e shpejtësisë me ingranazhe (kambio manuale) shërben vetëm për të ndryshuar shpejtësinë e lëvizjes

 

Motori me djegie të brendshme ka në përbërje të tij mekanizmin bjellë-manivelë

 

Vaisja e motorëve me djegie të brendshme nuk është e detyruar për të gjitha llojet e motorëve me djegie të brendshme

 

Sistemi i ftohjes, së motorëve me djegie të brendshme, shërben për të siguruar temperaturën optimale gjatë punës së motorit

 

Nëse, gjatë udhëtimit me mjet, goma e rrotës së majtë drejtuese është me presion fryrje më të vogël se e djathta, mjeti ka tendencë të zhvendoset nga krahu i majtë

 

Rrotat nuk ndikojnë në ruajtjen e balestrave

 

Për të siguruar frenim sa më efikas të mjetit duhet kontroll i vazhdueshëm i sistemit të drejtimit

 

Sistemi ABS (kundër bllokimit të rrotave) përdor një lëng tjetër hidraulik nga ai i sistemit të frenimit

 

Një frenim jo i mirë ose i çekuilibruar i mjetit mund të shkaktohet nga mbinxehja e tambureve të frenave

 

Kur gjatë lëvizjes konstatojmë se presioni i vajit (që tregohet në manometër) po shkon drejt zeros, duhet të mos shqetësohemi sepse nuk përbën rrezik për motorin

 

Për një funksionim të mirë të sistemit të frenimit është i nevojshëm kontrolli i presionit të ajrit nëpërmjet manometrit në kroskot

 

Si rregull, për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike, ndërrimi i vajit duhet të bëhet vetëm kur ndizet llamba treguese e uljes së presionit të tij

 

Transportuesi i mallit çlirohet nga përgjegjësia për çdëmtimin e tij, në rast humbje apo dëmtimi për shkak të veprimeve të dërguesit

 

Transportuesi është person fizik ose juridik

 

Certifikata e kontrollit teknik të mjetit është dokument që drejtuesi i mjetit duhet ta ketë me vete kur qarkullon me mjet

 

Në rast se në një aksidenti rrugor ka pasur zjarr dhe i dëmtuari paraqet djegie me skuqje të gjymtyrëve, kur është e mundur, duhet të futen ato në ujë të ftohtë për të lehtësuar dhimbjen

 

Transporti i mallrave për llogari të vet, i kryer me mjete me kapacitet mbi 3.5 ton, bëhet vetëm kur automjeti i përdorur është pronë e sipërmarrësit të transportit

 

Qëllimi i ndihmës së parë është të informohemi nga viktima për rrethanat e aksidentit për t’i referuar autoriteteve kompetente

 

Kur drejtuesi i automjetit bën lidhjen e rimorkios me kamionin mjafton të bëjë lidhjen e linjave të ajrit të sistemit të frenimit të mjetit tërheqës me atë të rimorkios

 

Pesha kufitare e përgjithshme me ngarkesë të plotë, nuk mund të jetë më e madhe se 5 ton për aks, për mjetet me një aks