Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Koha maksimale e drejtimit ditor, për një drejtues kamioni, nuk mund të jetë më shumë se 3 orë e 30 minuta pa ndërprerje

 

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, mund të jetë e ndarë në 2 periudha drejtimi të pandërprera, secila prej 4 orë e 30 minuta

 

Tahografi tregon vetëm kohën e pushimit të drejtuesit të mjetit

 

Drejtuesi i mjetit të pajisur me tahograf, para se të fillojë udhëtimin duhet të sigurohet që e ka futur kartën e tij në folenë e tahografit

 

Transporti ndërkombëtar i mallrave, i cili mund të jetë për llogari të vet, bën pjesë në transportin e mallrave

 

Transporti i mallrave për llogari të vet kryhet vetëm me licencë

 

Për të qarkulluar me autotren, drejtuesi i tij duhet të mbaj me vete edhe aktin e fitimit të pronësisë së rimorkios

 

Rinovimi i lejes së qarkullimit të mjetit është i detyruar vetëm kur ndryshohet ngjyra e tij

 

Të ndihmosh një të aksidentuar në rrugë është e detyrim ligjor dhe moral

 

Qëllimi i ndihmës së parë është marrja e masave të thjeshta dhe të shpejta për mbijetesën e të aksidentuarit deri në dhënien e ndihmës mjekësore

 

Për të hequr nga mjeti rrotën me gomën e dëmtuar dhe për të vendosur rrotën rezervë duhet që mjeti të jetë mundësisht në rrugë horizontale

 

Përmasat e gomave që duhet të përdorë mjeti përcaktohen nga prodhuesi i mjetit dhe gjenden të shënuara në manualin e përdorimit tij

 

Një automjet mund të tërheqë një mjet që nuk është rimorkio, vetëm kur mjeti që tërhiqet nuk është i aftë të qarkullojë si pasojë e një avarie

 

Dalja e ngarkesës prapa karrocerisë së rimorkios së një autotreni me gjatësi 16 metër lejohet deri 3 metër

 

Gjatësia e nevojshme për parakalim përcaktohet duke marrë parasysh distancën me mjetin që vjen në sensin e kundërt, para fillimit të parakalimit

 

Në hartat rrugore pjesa e majtë tregon lindjen

 

Rreziku i humbjes së qëndrueshmërisë së mjetit gjatë frenimit mund të shkaktohet nga shpërndarja jo e njëjtë e peshës midis dy anëve të karrocerisë

 

Vendosja dhe fiksimi i keq i ngarkesës në rimorkio ose gjysmërimorkio ndikon edhe në zvogëlimin e distancës së frenimit të mjetit

 

Frenat e shërbimit të rimorkios realizojnë fillimin e frenimit të rimorkios njëkohësisht ose më përpara se të tërheqësit

 

Rimorkiot janë të pajisura me sistem drejtimi hidraulik

 

Korsa e pistonit është e barabartë me dyfishin e rrezes së manivelës

 

Dinamo (gjeneratori) shërben për lëshimin (ndezjen) e motorit

 

Sistemi i ftohjes, së motorëve me djegie të brendshme, shërben për të siguruar temperaturën optimale gjatë punës së motorit

 

Vaisja e motorëve me djegie të brendshme nuk është e detyruar për të gjitha llojet e motorëve me djegie të brendshme

 

Germa M, në gomën me shënimin 315/80 R 22.5 154/150 M, tregon se goma është me kamerdare

 

Amortizatorët e automjetit rrisin komoditetin (rehatinë) e njerëzve gjatë udhëtimit me mjet

 

Sistemi ABS (kundër bllokimit të rrotave) përdor një lëng tjetër hidraulik nga ai i sistemit të frenimit

 

Sistemi i frenimit me ajër (pneumatik) përdoret në autobusë dhe në kamionët e rëndë

 

Mosfunksionimi i mirë dhe defektimi i kutisë së shpejtësisë me ingranazhe mund të shkaktohet nga konsumimi i elementëve të sistemit të komandimit të furçellave të saj

 

Bllokimi i pompës së vajit të motorit shkakton rënie të presionit të vajit në motor

 

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë është i nevojshëm kontrolli i efektshmërisë së frenave të qëndrimit (frenat e dorës)

 

Kur ndërrohet vaji i motorit duhet ndërruar dhe filtri i vajit të motorit

 

Drejtuesi i kamionit, kur është përgjegjës për mallin, nuk duhet të nënshkruajë proces-verbalin në rast se rezultojnë diferenca në dorëzimin e mallit

 

Drejtuesi i kamionit dorëzon në destinacion të gjithë dokumentet që shoqërojnë mallin që transporton

 

Radiatori është pjesë e sistemit të ftohjes së motorëve me djegie të brendshme

 

Vendosja dhe fiksimi i keq i ngarkesës në rimorkio ose gjysmërimorkio dhe dalja jashtë përmasave gabarite të lejuara vështirëson lëvizjen e mjeteve të tjera

 

Rimorkiot me dy a më shumë akse dhe gjysmërimorkiot, për të qarkulluar, pajisen me targë në pjesën e parë dhe në pjesën e pasme

 

Çimento e paketuar me thasë përfshihet në llojet e mallrave që transportohen për llogari të vet brenda vendit dhe që nuk kanë nevojë për certifikatë transporti

 

Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë, e një rimorkioje me një aks, lejohet deri në 9 ton

 

Nëse pas shtypjes se pedalit të friksionit ai nuk arrin të bëjë shkëputjen e xhirove (nuk ndan), futja e marsheve bëhet me vështirësi