Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, lejohet të shtrihet deri në 10 orë, por jo më shumë se 2 herë në javë

 

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, duhet të jetë 8 orë

 

Tahografi tregon edhe kohën e drejtimit të automjetit për çdo drejtues, kur mjeti drejtohet nga disa drejtues

 

Tahografi dixhital regjistron dhe ruan të dhënat sipas datave të qarkullimit me mjet

 

Transporti rrugor i mallrave e përfshin lëvizjen e mjetit me ngarkesë deri në destinacion

 

Transporti i mallrave për llogari të vet, i kryer me mjete me kapacitet mbi 3.5 ton, lejohet të kryhet në të gjitha rastet pa certifikatë transporti

 

Për heqjen e përkohshme të mjetit nga qarkullimi, mjafton që zotëruesi i mjetit të njoftojë zyrën përkatëse të Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor

 

Në lejen e qarkullimit të kamionit shënohet pesha e motorit

 

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella

 

Në rast aksidenti rrugor, kur ka vetëm dëme materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur

 

Për të hequr nga mjeti rrotën me gomën e dëmtuar dhe për të vendosur rrotën rezervë, duhet që, pas vendosjes së saj të bëhet ulja nga kriku dhe pastaj të montohen dadoçekët

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm përmasat

 

Komplekset e mjeteve (autotren, gjysmërimorkiator, artikular) duhet të plotësojnë edhe kushtet e brendashkruarjes në kthesë me rreze të jashtme 12.5 metër dhe rreze të brendshme 5.3 metër

 

Cilido që qarkullon me një mjet që tejkalon përmasat kufitare, duke përfshirë edhe ngarkesën pa autorizim përkatës, ndëshkohet vetëm me gjobë

 

Gjatësia e nevojshme për parakalim përcaktohet duke marrë parasysh edhe distancën e nevojshme, me mjetin që parakalohet, pas përfundimit të parakalimit

 

Hartat rrugore kanë objekt kryesor të paraqesin rrugët automobilistike si dhe qendrat e banuara

 

Vendosja e ngarkesës në pjesën e parë të mjetit mund të sjell lodhje më të madhe të drejtuesit të mjetit

 

Vendosja dhe fiksimi i keq i ngarkesës në rimorkio ose gjysmërimorkio ka rrezikshmëri vetëm në kthesa

 

Frenimi automatik i rimorkios (frenimi i sigurisë ) realizon ndalimin e rimorkios, pa veprimin e drejtuesit të mjetit

 

Mekanizmi i kthimit të rimorkios përbëhet vetëm nga qarku që mbështetet në shasinë e rimorkios

 

Unazat e kompresionit në motor pengojnë gazrat mbi piston që të dalin në sotokarter (nënkarter)

 

Lidhja e boshtit të shpërndarjes së gazrave me boshtin motorik bëhet nga specialistë përkatës të motorëve (motoristi)

 

Sistemi i ftohjes, së motorëve me djegie të brendshme, shërben për të siguruar temperaturën optimale gjatë punës së motorit

 

Valvola "avull ajër" e kapakut të radiatorit është pjesë e sistemit të ftohjes së motorëve me djegie të brendshme

 

Nëse goma e automjetit është me presion fryrje më të madh se i rekomanduari jetëgjatësia e saj rritet

 

Gomat e mjeteve me pjesën ballore (pjesa që kontakton me rrugën) tepër të konsumuar janë të rrezikshme vetëm në rast shiu

 

Sistemi ABS (kundër bllokimit të rrotave) funksionon vetëm kur përdoret pedali i friksionit

 

Bllokazhi i motorit pengon daljen e gazrave të djegura duke zvogëluar xhirot e boshtit motorik

 

Mosfunksionimi i mirë i sistemit të frenimit me ajër (pneumatik) mund të ndodhë nga konsumimi i tambureve të frenave

 

Nga mosfunksionimi i mirë i frenave, gjatë frenimit mund të ndodhë zhvendosja e ngarkesës prapa dhe jo përpara, si zakonisht

 

Për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike duhet të bëhet ndërrimi çdo muaj i ujit antifrizë në sistemin e ftohjes

 

Për të mbajtur sistemin e drejtimit në gjendje të mirë teknike është e nevojshme të bëhet edhe kontroll i deformimeve të rrotave drejtuese

 

Dërguesi i mallit është përgjegjës për dëmin që i shkakton transportuesit për shpenzimet e paketimit te parregullt të mallit

 

Dërguesi i mallit mund t’i kërkojë transportuesit që të kontrollojë peshën bruto të mallit por jo sasinë e tij të shprehur ndryshe (p.sh., pako, thasë, shishe etj.)

 

Pompa e naftës realizon presion të lartë të naftës që nëpërmjet tubave dërgohet në injektor

 

Nëse pas shtypjes se pedalit të friksionit ai nuk arrin të bëjë shkëputjen e xhirove (nuk ndan), shkak mund te jetë defektimi i sistemit të komandimit të friksionit

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm vitin e prodhimit

 

Motori me djegie të brendshme ka në përbërje të tij mekanizmin bjellë-manivelë

 

Transportuesi ka të drejtë ti kërkojë dërguesit fatura të veçanta shoqëruese për mallin, kur ai do të transportohet i ngarkuar në disa automjete

 

Ekuilibrimi i rregullt i rrotës në të cilën është montuar goma është shkak për dëmtimin e gomës së automjetit