Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve duhet të sigurojë hermecitetin e nevojshëm nga faktorët e jashtëm

 

Leja e transportit (Autorizimi, leje bilaterale transporti) mund të jetë leje transporti ndërkombëtare që jep të drejtën për transport ndërkombëtar për një numër të pakufizuar udhëtimesh në linjë të rregullt udhëtarësh, për një periudhë të caktuar kohe

 

Linjat ushqyese, në transportin e udhëtarëve, lidhin dy bashki brenda një qarku

 

Gjatësia maksimale për autobusë me rimorkio, përfshirë mekanizmat tërheqës, mund të jetë deri 18.75 metër

 

Rrjeti i linjave ndërqytetëse ndërmjet qarqeve të ndryshme, në transportin e udhëtarëve brenda vendit, miratohet me urdhër të ministrit përgjegjës për transportin

 

Drejtuesi i mjetit të transport të nxënësve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe studentët ka përgjegjësi mbi sigurinë e nxënësve të institucioneve arsimore parashkollore, parauniversitare dhe studentëve gjatë shërbimit të transportit

 

Drejtuesi i autobusit duhet të respektojë orarin e mbërritjes në ndalesat e përcaktuara

 

Gjatë transportit me autobus lejohet transporti i njerëzve me aftësi të kufizuar me karrige me rrota nëse ata janë duke qëndruar pranë derës së përparme

 

Drejtuesi i autobusit urban duhet të realizojë nisje sa më të shpejtë të mjetit nga vendi

 

Shërbimet e rregullta të specializuara janë shërbimet që sigurojnë transportin shtëpi-institucion universitet të studentëve dhe anasjelltas