Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve nuk ka vende për të vënë bagazhe të lehta në ambientet e brendshme

 

Dokumenti që duhet të ketë drejtuesi i autobusit në qarkullim është vetëm certifikata e aftësisë profesionale (CAP)

 

Transportuesit që kryejnë veprimtari transporti në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk kanë detyrime që lidhen me numrin e mjeteve

 

Rrjeti i linjave ndërqytetëse brenda qarkut dhe oraret e tyre, në transportin e udhëtarëve brenda vendit, miratohen nga Këshilli i Qarkut

 

Rrjeti i linjave qytetëse dhe oraret e tyre, në transportin e udhëtarëve brenda vendit, miratohen nga Këshilli Bashkiak

 

Autobusi duhet të ketë pamje të jashtme dhe të brendshme estetike, të jetë i lyer, pa njolla dhe deformime apo shtypje të mbulesës së tij

 

Drejtuesit e mjeteve të transportit për llogari të vet, të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar, kur u kërkohet prej organeve të kontrollit duhet të paraqesin aktin e plotësimit të kushteve të komoditetit të mjetit

 

Për të ushtruar aktivitetin, drejtuesi i mjetit të certifikuar për transport të rregullt të specializuar, ose për llogari të vet, për nxënësit e arsimit parashkollor, parauniversitar dhe studentët, duhet të vërtetoj me dokumente të lëshuara nga qendrat shëndetësore se nuk është përdorues i alkoolit, lëndëve droguese ose psikotrope

 

Janë subjekt licencimi dhe certifikimi personat fizikë/juridikë që kërkojnë të ushtrojnë veprimtarinë në fushën e transportit, në shërbimet e rastit për parauniversitarët dhe studentët

 

Drejtuesi i autobusit urban duhet të realizojë një ndalim sa më të butë të autobusit në stacionet e qëndrimit