Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Transporti rrethqytetës i udhëtarëve është shërbim i rregullt i transportit me autobus ose me autovetura 8+1 vende, për rastet që lejohet

 

Rrjeti i linjave qytetëse dhe oraret e tyre, në transportin e udhëtarëve brenda vendit, miratohen nga Këshilli Bashkiak

 

Transporti rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve, mund të kryhet nëpërmjet shërbimeve të rregullta, të specializuara

 

Autobusi që kryen transport ndërkombëtar të udhëtarëve nuk pajiset me certifikatën e kontrollit teknik

 

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve, në linja interurbane duhet të ketë brenda vende për bagazhe të lehta

 

Për sigurinë dhe komoditetin e udhëtimit me autobus duhet që udhëtarët në këmbë, të mos kenë detyrime të veçanta

 

Drejtuesi i autobusit duhet të garantojë sigurinë dhe qetësinë e udhëtarëve

 

Në autobusët e transportit të udhëtarëve nuk lejohet që, në ambientet e brendshme, të vendosen sende apo mallra që bëhen pengesë për qarkullimin e lirë të udhëtarëve

 

Drejtuesi i mjetit të transportit të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar ka përgjegjësi për verifikimin, kontrollin dhe sistemimin e tyre në ndenjëse përpara se mjeti të fillojë lëvizjen

 

Kontrolli teknik, për autobusët e shërbimit urban, kryhet çdo tre muaj