Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Transporti shtëpi-punë i punonjësve, me autoveturë, përfshihet në shërbimet e rregullta të specializuara

 

Transporti i udhëtarëve përfshin vetëm transportin e udhëtarëve brenda vendit

 

Rrjeti i linjave rrethqytetëse dhe oraret e tyre, në transportin e udhëtarëve brenda vendit, miratohen nga Këshilli Bashkiak

 

Transporti qytetës i udhëtarëve kryhet me çdo lloj mjeti të destinuar për transportin e udhëtarëve

 

Shërbimi në linja të rregullta i transporti ndërqytetës të udhëtarëve përfshihet në transportin e udhëtarëve brenda vendit

 

Drejtuesi i mjetit të transportit të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar është i detyruar të verifikoi gjendjen fizike shëndetësore të nxënësve që transporton para hipjes në mjet

 

Drejtuesi i mjetit të transportit të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar ka përgjegjësi për marrjen, shoqërimin dhe dorëzimin e tyre te prindërit, në vendin e paracaktuar për ndalimin e mjetit, ose qëndrimit të përkohshëm

 

Mjetet e transportit të nxënësve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe studenteve duhet të jenë të pajisura me certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, të lëshuar në përputhje me legjislacionin në fuqi

 

Drejtuesi i autobusit urban duhet të sigurohet për hapjen e mbylljen e rregullt të dyerve

 

Në autobusët e transportit të udhëtarëve nuk lejohet që, në ambientet e brendshme, të vendosen sende apo mallra që bëhen pengesë për qarkullimin e lirë të udhëtarëve