Kategoria Normat e Sjelljes

Simulim Normat e Sjelljes

  • Lloji i testit teorik: Normat e Sjelljes
  • Koha: 30 minuta
  • Pyetje në total: 30
  • Gabime të lejuara: 3

Kategoria A1, A2, B1, B

Simulim A1, A2, B1, B

  • Lloji i testit teorik: Kategoria A1, A2, B1, B
  • Koha: 40 minuta
  • Pyetje në total: 40
  • Gabime të lejuara: 4