Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në formë të lugët (zbritje dhe ngjitje).

 

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë anash rrugës, me barë, gjethe ose shkurre, ku rrezikohet ndezja nga zjarri.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjithë llojeve të mjeteve pa motor.

 

Sinjali në figurë lejon qëndrimin edhe të taksive për të marrë pasagjerë apo bagazhe.

 

Sinjali në figurë tregon fillimin e qarkullimit në rreshta paralelë.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrezikshëm.

 

Sinjali në figurë tregon se duhet te ulim shpejtësinë.

 

Në prani të sinjalit në figurë në autostradë, duhet të rrisim shpejtësinë.

 

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë.

 

Sipas sinjalistikës në figurë karrexhata është me dy sense lëvizje.

 

Semafori në figurë është vetëm për biçikleta.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë është veprim i barasvlershëm me ndezjen e dritës së verdhë të semaforit për mjetet që janë përballë dhe mbrapa tij.

 

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore, për motorët me dy rrota me cilindratë jo më të vogël se 150 cm³ është 90 km/orë.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, afër vendkalimit të këmbësorëve.

 

Kur lëvizet në kohë me shi, duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetin përpara.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti G mund të vazhdojë lëvizjen drejt ose mund të kthehet majtas.

 

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë të kalojë mjeti R.

 

Mjeti C kalon pas mjetit E.

 

Ndalohet parakalimi i automjeteve të policisë.

 

Lejohet parakalimi nga e djathta kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje.

 

Në autostrada lejohet ndalimi i mjetit në anë të trafikndarësit kur drejtuesi i mjetit mendon se mjeti ka defekt.

 

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë të paktën 1 metër larg nga buza e jashtme e saj.

 

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

 

Rripat e sigurimit duhet të kontrollohen për efektshmërinë e tyre.

 

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

 

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të hidhet ujë në të për të mundësuar daljen e tij.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

 

Përdorimi i substancave narkotike i shkakton drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

 

Shpëtuesja është pjesë e rrugës e ngritur ose e kufizuar e destinuar për mbrojtjen dhe qëndrimin e këmbësoreve që kapërcejnë rrugën.

 

Sinjali në figurë tregon ngushtim të karrexhatës për shkak të punimeve në rrugë.

 

Sinjali në figurë tregon një kufizues anësor të punimeve në rrugë.

 

Panelet në figurë tregojnë gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme.

 

Sinjali në figurë është i zbatueshëm vetëm për automjetet e transportit publik.

 

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) ndalohen të përdoren në rrugët interurbane kryesore.

 

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet për zotëruesin që plotëson kërkesat fizike e psikike të kërkuara.

 

Kompania siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, mund të riparojë automjetin e palës së dëmtuar në serviset e përcaktuara prej saj.

 

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet gjendja e shkarkuesit të gazrave të djegies.

 

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) nuk vepron në rrugët e lagura.