Simulim: Kategoria A1, A2, B1, B (A1, A2, B1, B)
Autoshkolla Shpata

Sinjali në figurë paralajmëron ngushtim të karrexhatës nga të dy anët.

 

Sinjali në figurë paralajmëron se duhet të bëjmë shumë kujdes, për arsye se në rrugë mund të kalojnë fëmijë.

 

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e ciklomotorëve.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me gjatësi më të madhe se 7 metra.

 

Sinjali në figurë gjendet në afërsi të një kryqëzimi dhe të detyron të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt.

 

Sinjali në figurë lejon drejtuesin e mjetit të kalojë si nga majta ashtu dhe nga e djathta e një shpëtueseje trafiku.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një postbllok të ngritur nga policia.

 

Sinjali në figurë tregon prani të kantiereve rrugorë të përkohshëm.

 

Sinjalistika në figurë lejon të kapërcehen vijat.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeteve në korsitë A, B dhe C ju ndalohet lëvizja drejt në kryqëzim.

 

Kur semafori ka dritën e kuqe të ndezur lejohet kalimi i mjeteve, por me kujdes.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon kthimin djathtas të mjeteve që janë në drejtim të krahëve të tij.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave që transportohen.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

 

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

 

Mjeti G ka ndaluar në rregull para kryqëzimit.

 

Kthimi nga e djathta kryhet duke u rrotulluar rreth qendrës së kryqëzimit.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D është i fundit që kalon kryqëzimin.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: C, R, H, A.

 

Ndalohet parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje.

 

Për të kryer manovrën e parakalimit mund të përdorim borinë, nëse lejohet, për të njoftuar drejtuesin e mjetit që kemi përpara.

 

Në autostrada mund të përdorim korsinë e emergjencës për parakalim.

 

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut bën pjesë në pajisjet e detyrueshme të automjetit.

 

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

 

Jastëku i ajrit (airbag) mund të jetë i rrezikshëm, nëse nuk vihet rripi i sigurimit.

 

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

 

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij vëndi.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin.

 

Ndalohet në çdo rast drejtimi i mjetit kur kurohemi me barna mjekësore me veprim qetësues.

 

Vendkalimi i këmbësorëve dhe vendkalimi i biçikletave janë pjesë përbërëse të karrexhatës.

 

Sinjali në figurë detyron kthimin e sensit të lëvizjes nga e majta.

 

Sinjali në figurë paralajmëron semafor që rregullon lëvizjen në një urë të lëvizshme.

 

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës ku krijohen pluhura dhe tymra.

 

Ndalohet pushimi i automjeteve në rresht të dytë.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile pulsuese në kroskot, kur ndizen dritat e pozicionit.

 

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur konstatohet se drejtuesi është në drejtim të mjetit pa lejedrejtimi.

 

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës.

 

Zhurmat e forta, të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij.

 

Në sistemin e frenimit duhet të bëhet kontroll i aftësisë së bllokimit të mjetit me frenat e dorës (të parkimit).