Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Sinjali në figurë tregon hyrje ne një tunel.

 

Në prani të sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë dhe të lëvizim me kujdes, edhe nëse fëmijët janë në trotuar.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha automjetet dhe motomjetet me tre rrota.

 

Sinjali në figurë nëse nuk përsëritet, e humb vlefshmërinë pas kryqëzimit.

 

Sinjali në figurë tregon fillimin e qarkullimit në rreshta paralelë.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk kanë vendosur goma bore ose zinxhirë për borë.

 

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar para një postblloku të policisë.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim te rrugës kryesore me një rruge dytësore nga e majta.

 

Shiritat e pjerrët bardh e zi të vendosur në sipërfaqe vertikale dhe anash karrexhatës si në figurë tregojnë se lejohet qëndrimi në afërsi të trotuarit.

 

Sipas sinjalistikës në figurë është e lejuar të ndryshosh korsi në pjesën e rrugës ku vijat e korsisë janë të ndërprera.

 

Drita e verdhë fikse e semaforit është e ndezur kur drita jeshile dhe drita e kuqe janë të fikura.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë detyron të ndalojnë përpara kryqëzimit mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

 

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

 

Në rast moti të keq, para nisjes duhet të pastrohet mirë xhami i përparmë dhe xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmërinë e nevojshme.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

 

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të kalojë kryqëzimin vetëm drejt.

 

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i pari.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: R, T, D, B.

 

Ndalohet parakalimi në afërsi ose në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL” pa barriera ( të papajisura me semafor ).

 

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet kur mjeti që parakalohet është i gjatë.

 

Në autostrada shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

 

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen.

 

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

 

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat që marrin dhe shpërndajnë postën.

 

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, me pasojë zënien e karrexhatës, duhet të vendoset trekëndëshi i rrezikut sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

 

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të ndalohet që i dëmtuari të prekë syrin e plagosur, për të shmangur dëmtime më të rënda.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit.

 

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve e rrit përqendrimin e tyre gjatë drejtimit të mjetit.

 

Autostrada është e dallueshme me sinjale të veçanta të fillimit dhe të mbarimit.

 

Sinjali në figurë paralajmëron daljen nga qendra urbane (qytetëse).

 

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se në afërsi karrexhata mbyllet.

 

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet kujdes sepse mund të ndeshim kamionë që lëvizin ngadalë në ngjitje.

 

Lejohet qëndrimi i mjetit për një kohë të shkurtër në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizjeje.

 

Kur freni i dorës është i aktivizuar, në kroskot ndizet simboli i paraqitur në figurë.

 

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nga forcat e armatosura, kur janë në shërbim.

 

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore bazohet në parimin sipas të cilit çdo dëm duhet të dëmshpërblehet.

 

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë gjendjen dhe funksionimin e dritave të ndalimit.