Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi ndaj tramvajit tramvajit.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një mbikalim të rrugës.

 

Sinjali në figurë ndalon një autoveturë të parakalojë një ciklomotor.

 

Sinjali në figurë lejon pushimin e mjeteve të invalidëve.

 

Sinjali në figurë tregon që rruga është me një sens lëvizje.

 

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një ishulli trafiku, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

 

Pas të sinjalit në figurë, duhet të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes.

 

Sinjalistika në figurë tregon një korsi shpejtimi që lejon hyrjen e mjeteve në karrexhatën me një sens lëvizje dhe me dy korsi.

 

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe në kthesë.

 

Kur sinjalet e ndriçimit në figurë janë të fikur, lejohet të kalohet kryqëzimi por me kujdes.

 

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore lejon kalimin e mjeteve që janë në shërbim emergjence.

 

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada për motorët me cilindratë më të madhe ose të barabartë me 150 cm³ është 110 km/orë.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë ose akull.

 

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B duhet të kthehet vetëm djathtas.

 

Mjetet që këmbehen me njëri tjetrin në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: E, C, M.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas mjetit C.

 

Ndalohet parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

 

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit varet nga shpejtësitë e të dy mjeteve që marrin pjesë në manovër.

 

Në autostrada ndalohet përdorimi i dritave të gjata kur ndriçimi i rrugës është i mjaftueshëm.

 

Numri i personave të transportueshëm është i njëjtë për të gjitha mjetet e llojit autoveturë.

 

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

 

Airbagu i vendosur në mjete na përjashton nga detyrimi për të vendosur rripin e sigurimit.

 

Në rast aksidenti, kur ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

 

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të merren masat që të bëhen të palëvizshme gjymtyrët e dëmtuara.

 

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje duhet të pushojë në vendpushimin më të afërt.

 

Mund te drejtojë mjetin gjithmonë, pa problem, një drejtues mjeti që kurohet me barna mjekësore qetësuese.

 

Sinjali në figurë tregon fundin e një zone ose të një rruge të rezervuar për këmbësore.

 

Sinjali në figurë tregon stacion treni ku lejohet hyrja e mjeteve që transportohen me tren.

 

Paneli në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjetit për të treguar ngarkesat që dalin jashtë karrocerisë.

 

Paneli plotësues në figurë tregon se po i afrohemi një qyteti bregdetar.

 

Lejohet qëndrimi i mjetit për një kohë të shkurtër në kurrize rruge.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e pasmë të mjegullës.

 

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi i lejedrejtimit ka ndërruar vendbanimin.

 

Personi përgjegjës në një aksident rrugor nuk i nënshtrohet sanksioneve të Kodit Rrugor.

 

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit të motorit, kur mjeti është i ndaluar.

 

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) siguron një kontroll më të mirë të mjetit gjatë frenimit.