Simulim: Kategoria Bazë - Versioni 2019 (A1, A2, B1, B)

Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku.

 

Sinjali në figurë këshillon ta shtojmë shpejtësinë, me qëllim që të rrisim fërkimin e gomave me rrugën.

 

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i këmbësorëve.

 

Sinjali në figurë lejon qëndrimin kur nuk sjell pengesa dhe bllokim për qarkullimin.

 

Sinjali në figurë tregon detyrimin për t’u kthyer vetëm majtas.

 

Sinjali në figurë të detyron të qarkullosh me shpejtësi të barabartë ose më të madhe se 30 km/orë.

 

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim te rrugës kryesore me një rruge dytësore nga e majta.

 

Shkrimi "TAXI" me ngjyrë të verdhë mbi asfaltin e rrugës, tregon një zonë të rezervuara për parkimin e mjeteve taksi.

 

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

 

Semafori në figurë me dritë të kuqe të ndezur detyron ndalimin e mjetit.

 

Në sinjalin si në figurë, feneri i tipit B tregon një pistë këmbësorësh.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit ne rrugët interurbane dytësore.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të përshtatet me kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

 

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet që sistemi i frenimit të mjetit të jetë në kushte teknike të mira.

 

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas.

 

Për të shmangur rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të lëvizet gjithmonë me një shpejtësi shumë të ulët.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i pari sepse ka përparësi si mjet që lëviz mbi shina.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P e ka kaluar kryqëzimin në rregull.

 

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit.

 

Parakalimi kryhet nga e djathta kur rruga ka trafik të dendur dhe të ngadaltë.

 

Në autostrada lejohet gjithmonë të lëvizet në rreshta paralele.

 

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm natën.

 

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

 

Airbagu i vendosur në mjete na përjashton nga detyrimi për të vendosur rripin e sigurimit.

 

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit i përfshirë në aksident nuk ka detyrim të ndalojë.

 

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e mjetit.

 

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ul aftësitë reaguese gjatë drejtimit.

 

Rrugët interurbane dytësore janë rrugë me një karrexhatë me të paktën një korsi lëvizje për çdo sens.

 

Sinjali në figurë tregon se pas tij mund të vazhdohet lëvizja me çdo shpejtësi.

 

Sinjali në figurë kufizon trotuaret e rezervuar për shërbimet publike.

 

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjaleve të punimeve në rrugë, tregon fundin e këtyre punimeve.

 

Kur parkojmë mjetin në një të përpjetë (pjerrësi ngjitëse), duhet të kujdesemi që leva e marshit të ingranohet në marshin me të lartë.

 

Sinjalizimi zanor (boria) duhet përdorur me kohëzgjatje sa më të madhe që të jetë e mundur.

 

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur qarkullon me mjet që i ka skaduar afati i kontrollit teknik.

 

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore kufizohet me dëmshpërblimin vetëm të sendeve.

 

Për të ulur konsumin e karburantit duhet rritur shumë numri i xhirove të motorit.

 

Mosfunksionimi i mirë i frenave mund të shkaktohet nga veprimi me forcë mbi pedalin e frenave.