Simulim: Kategoria A1, A2, B1, B (A1, A2, B1, B)
Autoshkolla Shpata

Sinjali në figurë paralajmëron të jemi të kujdesshëm me shpejtësinë e lëvizjes.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë ku shfaqet rreziku i rënies së gurëve nga e djathta.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin edhe të ciklomotorëve.

 

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur.

 

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

 

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë sipas drejtimit të shigjetave.

 

Sinjali në figurë gjendet në distancë 320 metër para sinjalit “JEP PËRPARËSI”.

 

Pas sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë dhe të sigurohemi se, mjetet që vijnë majtas ose djathtas, po na japin përparësinë.

 

Sinjalistika në figurë tregon se mund të qarkullojmë në korsinë e rezervuar, kur janë të zëna korsitë e lëvizjes.

 

Sinjalistika në figurë tregon një rrugë kryesore me gjashtë korsi.

 

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë pa e zënë kryqëzimin.

 

Fenerët e tipit A, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë detyrojnë që mjetet të lëvizin me kujdes të veçantë.

 

Shpejtësia maksimale e lejuar për autoveturat në rrugë urbane është 60 km/orë.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në kthesa.

 

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet që të sigurohemi që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e tyre.

 

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D është i detyruar të kthehet djathtas.

 

Në prani të sinjalit "STOP" është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë duhet zbatuar rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i pari pasi ka krahun e djathtë të lirë.

 

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor, kur e lejon sinjalistika.

 

Për të parakaluar duhet të sigurohemi se kemi distancë të mjaftueshme për të kryer manovrën.

 

Në autostrada mund të përdorim korsinë e emergjencës për parakalim.

 

Ngarkesa e vendosur në mjet lejohet të dalë edhe në pjesën e përparme të mjetit deri në 3/10 e gjatësisë së mjetit.

 

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

 

Kaska mbrojtëse është e detyrueshme të përdoret nga drejtuesi i motorit dhe pasagjeri.

 

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

 

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

 

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës.

 

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit.

 

Autostrada ka rrethim dhe sisteme asistence për përdoruesit e mjeteve.

 

Sinjali në figurë paralajmëron shkolla publike në afërsi.

 

Paneli në figurë gjendet para, anash dhe prapa mjeteve që transportojnë lëndë të rrezikshme.

 

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “SENS I NDALUAR”, lejon hyrjen e autobusëve.

 

Ndalohet pushimi i mjetit në kurrize rruge, si në rrugët urbane ashtu dhe interurbane kryesore.

 

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur dalim nga rruga, për të hyrë në një korsi ngadalësimi.

 

Me lejedrejtimi të kategorisë BE lejohet të drejtosh kamionë me rimorkio të lehtë.

 

Personit përgjegjës në një aksident rrugor i anulohet leja e drejtimit në çdo rast.

 

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të mbahen dritaret e mbyllura.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të mbajë në gjendje pune të mirë sistemin e ndriçimit dhe sinjalizimit pamor.