Simulim: Kategoria A1, A2, B1, B (A1, A2, B1, B)
Autoshkolla Shpata

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në kthesë.

 

Sinjali në figurë paralajmëron për një nënkalim për këmbësorët në atë segment rruge.

 

Sinjali në figurë lejon një kamion me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë të parakalojë një mjet me motor me dy rrota, brenda korsisë së lëvizjes.

 

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një komisariati policie në kufi.

 

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh rrugën drejt në kryqëzim.

 

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që kanë zinxhirë në goma.

 

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar.

 

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve në vazhdimësi të kryqëzimit.

 

Sinjalistika në figurë lejon të kalojmë kryqëzimin me kujdes, pa ndaluar mjetin.

 

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet parakalimi i automjeteve edhe në kthesa.

 

Semafori në figurë me dritë jeshile të ndezur lejon hyrjen në kryqëzim.

 

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lëvizjen e mjeteve pa ndaluar në kryqëzim.

 

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 100 km/orë.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugët e asfaltuara dhe të porsa lagura nga shiu.

 

Edhe shpejtësia e mjetit, që lëviz para nesh, ndikon në distancën e sigurisë që duhet të ruajmë me të.

 

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetit H i lejohet të kthehet majtas.

 

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas tramvajit T.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: T, G, P, B.

 

Lejohet parakalimi në afërsi të kryqëzimit, kur ai është i rregulluar me punonjës trafiku.

 

Distanca e parakalimit është e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël.

 

Në autostrada lejohet ndalimi i mjetit në anë të trafikndarësit, kur drejtuesi mendon se mjeti ka defekt.

 

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet duhet të ketë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur ai funksionon.

 

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

 

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit kandidatët për drejtues mjeti gjatë stërvitjes praktike me mjet.

 

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

 

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në fundjavë.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit.

 

Autostrada është e rezervuar vetëm për qarkullimin e autoveturave.

 

Sinjali në figurë i lejon mjetet e shërbimit “TAKSI” të qarkullojnë në korsinë e rezervuar për autobusë.

 

Paneli në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtueseve të mjeteve që vijnë pas, të qarkullojnë me kujdes.

 

Panelet plotësuese në figurë tregojnë gjatësinë e pjesës së rrugës në të cilën është në fuqi ndalimi.

 

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit, për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

 

Fenerët joverbues shërbejnë për të ndriçuar rrugën, pa shkaktuar verbim.

 

Një nga kushtet për t'u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B është që kandidati të ketë mbushur moshën 21 vjeç.

 

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet për dëme me vlerë të vogël.

 

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet nëse gjatë frenimit prodhohen zhurma nga ferrotat e konsumuara.

 

Për të rritur sigurinë në qarkullimin e mjeteve, duhet të bëhet kontrolli i ekuilibrit të gomave.