Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Periudha e ndërprerjeve të drejtimit të kamionit, është jo më pak se 45 minuta, kur mjeti është drejtuar për 4 orë e 30 minuta pa ndërprerje

 

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, lejohet të shtrihet deri në 10 orë, por jo më shumë se 2 herë në javë

 

Autobusët për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve janë të pajisur me tahograf i cili duhet të jetë funksional

 

Cilido që qarkullon me një mjet që është i pajisur me tahograf, por ai nuk funksionon ose nuk plotëson kërkesat e caktuara me ligj, ndëshkohet me gjobë dhe me masë administrative plotësuese të pezullimit të lejedrejtimit

 

Transporti rrugor i mallrave përfshin edhe shkarkimin e mallit në destinacion

 

Transporti i mallrave për llogari të vet, i kryer me mjete me kapacitet mbi 3.5 ton, bëhet vetëm kur automjeti i përdorur është pronë e sipërmarrësit të transportit

 

Cilido që qarkullon me një mjet që i është modifikuar shasia dhe nuk ka marrë pëlqimin pas kontrollit dhe provës pranë zyrës përkatëse të Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjobitet dhe i hiqet leja e qarkullimit

 

Për të qarkulluar me autotren, drejtuesi i tij duhet të mbaj me vete policën e sigurimit vetëm të mjetit tërheqës.

 

Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë shfaqja e ngjyrës së kuqe të lëkurës, që tregon rritje të temperaturës

 

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella

 

Presioni maksimal i fryrjes së gomave është i njëjtë për të gjithë llojet e kamionëve

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin nuk është e nevojshme të verifikohet treguesi për ngarkesën që mban goma

 

Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë, e një rimorkioje me dy akse, lejohet deri në 20 ton

 

Karrelat me gjatësi deri 2 m, gjerësi deri 1.2 m dhe peshë të përgjithshme deri 300 kg lejohet të tërhiqen nga automjete pesha bosh e të cilave është deri 1000 kg

 

Hartat rrugore paraqesin vetëm detet dhe liqenet

 

Gjatësia e nevojshme për parakalim përcaktohet duke marrë parasysh edhe gjatësinë e mjetit tonë

 

Rreziku i përmbysjes së kamionit në kthesa rritet sa më e vogël të jetë lartësia e vendosjes së ngarkesës

 

Sistemimi i keq i ngarkesës në rimorkio apo gjysmërimorkio ul sigurinë gjatë lëvizjes me mjet

 

Frenat e shërbimit të rimorkios realizojnë fillimin e frenimit të rimorkios njëkohësisht ose më përpara se të tërheqësit

 

Mekanizmi i kthimit të rimorkios mund të ketë edhe pajisje për bllokimin e tij që përdoret në rastet e lëvizjes prapa

 

Kutia e shpejtësisë me ingranazhe (kambio manuale) ja jep lëvizjen friksionit

 

Friksioni është mirë të shtypet shpesh për të zvogëluar distancën e sigurisë me mjetin para

 

Kapaku i radiatorit nxjerr avuj jashtë kur është rritur shumë presioni i lëngut ftohës në motor

 

Valvola e sigurisë për qarkullimin e vajit, në rast bllokimi të filtrit të vajit, është pjesë përbërëse e sistemit të vaisjes së detyruar të motorëve me djegie të brendshme

 

Gomat tubolare përdoren kryesisht në autovetura dhe autobusë, ku kërkohet siguri e lartë në lëvizje

 

Rrotat kur janë të paekuilibruara, keqësojnë stabilitetin (qëndrueshmërinë) e mjetit gjatë lëvizjes

 

Sistemi i ndriçim-sinjalizimit ndikon në përmirësimin e frenimit të kamionëve

 

Valvola qendrore e frenimit, në sistemin e frenimit me ajër (pneumatik), mundëson që të realizohet forcë frenimi proporcionale me korsën e pedalit të frenave të shkelur nga drejtuesi

 

Nëse gomat e pasme janë me të fryra se të parat, do të shkaktojnë dridhje të dukshme të timonit të automjetit

 

Vështirësia në ndërrimin e marsheve mund të shkaktohet nga prania e vajit në kutinë e shpejtësisë

 

Për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike duhet të bëhet ndërrimi i lëngut ftohës të motorit sipas stinëve

 

Si rregull, për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike, ndërrimi i vajit duhet të bëhet vetëm kur ndizet llamba treguese e uljes së presionit të tij

 

Drejtuesi i kamionit, kur është përgjegjës për mallin, nuk duhet të nënshkruajë proces-verbalin në rast se rezultojnë diferenca në dorëzimin e mallit

 

Transportuesi i mallit çlirohet nga përgjegjësia për çdëmtimin e tij, në rast humbje apo dëmtimi, kur ai ka ndodhur për shkak të një force madhore

 

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor është pa ndjenja duhet të kujdesesh për gjendjen e tij deri në mbërritjen e ambulancës

 

Ekuilibrimi i rregullt i rrotës në të cilën është montuar goma është shkak për dëmtimin e gomës së automjetit

 

Për të mbajtur sistemin e drejtimit në gjendje të mirë teknike është e nevojshme të bëhet vetëm kontrolli mbi lëvizjen boshe të volantit të timonit

 

Kur konstatoni se motori diesel i mjetit tuaj po nxjerr tym të zi në skapamento, duhet të ti drejtoheni një servisi të specializuar për riparimin e defektit

 

Për të mbajtur sistemin e drejtimit në gjendje të mirë teknike mjafton të bëhet kontrolli i herëpashershëm i grupit të timonit

 

Gjysmërimorkiot duhet të kenë edhe sistemin e ndriçimit dhe të sinjalizimeve