Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit është jo më pak se 11 orë të vazhdueshme që mund të reduktohet minimumi në 9 orë por jo më shumë se 3 herë në javë

 

Kohëzgjatja javore e drejtimit të mjetit, për një drejtues, nuk duhet ti kapërcejë 56 orë ndërmjet periudhave të pushimit javor, ose 58 orë nëse kohëzgjatja e drejtimit 6 ditor shtrihet në dy javë

 

Tahografi vendoset në të gjitha automjetet

 

Drejtuesit e mjeteve të mallrave në cilëndo ditë kur ata drejtojnë për 4 orë ose më pak, dhe me rreze brenda 25 kilometrave nga vendndodhja e tij, përjashtohen nga mbajtja e regjistrimeve

 

Transporti i mallrave për nevojat e veta brenda vendit, përveç disa rasteve, është i ndaluar të kryhet pa certifikate

 

Transporti i mallrave për llogari të vet kryhet vetëm me licencë

 

Cilido që qarkullon me mjet në mënyrë abuzive, gjatë periudhës që i është pezulluar leja e qarkullimit, ndëshkohet me masë administrative me gjobë dhe dënohet me arrest deri në 30 ditë

 

Për heqjen e përkohshme të mjetit nga qarkullimi, zotëruesi i tij duhet të bëjë kërkesë pranë zyrës përkatëse të Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor

 

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor është pa ndjenja duhet ta bësh që të mos mundet fare të lëvizë trupin

 

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm vitin e prodhimit

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm treguesin e shpejtësisë

 

Kur një autotren që tejkalon përmasat kufitare, duke përfshirë edhe ngarkesën, qarkullon pa autorizimin përkatës, kur transporti është për llogari të vet, ndëshkohet me gjobë vetëm pronari i mjetit,

 

Në rregullimin e shpejtësisë, drejtuesi i kamionit duhet të ketë parasysh karakteristikat dhe gjendjen e rrugës

 

Hartat rrugore i 'u shërbejnë drejtuesve të mjeteve që bëjnë udhëtime të gjata në rrugë të panjohura

 

Gjatë lëvizjes me autotren në kthesë, duhet që shpejtësia e lëvizjes të mos jetë më e madhe se 50 km/orë nëse largësia e fushëpamjes është deri 50 metra

 

Ngarkesa e vendosur në mjet si: shtylla, shufra, pllaka ose ngarkesa të ngjashme me to të vendosura horizontalisht, mund të dalin në mënyrë anësore jashtë gabariteve të mjetit deri në 30 centimetër

 

Vendosja dhe fiksimi i keq i ngarkesës në rimorkio ose gjysmërimorkio mund të shkaktojë rrëzimin e ngarkesës në kthesa apo përmbysjen e saj

 

Kur drejtuesi i automjetit bën lidhjen e rimorkios me kamionin duhet të vendosë në mënyrë të sigurte timonin e saj, në takon e mjetit tërheqës

 

Makinat teknologjike që tërhiqen bëjnë pjesë në grupin e rimorkiove

 

Në motorin diesel, cikli i punës i të cilit realizohet në katër kohë, gjatë shtypjes bëhet djegia e lëndës djegëse

 

Motori me djegie të brendshme ka në përbërje të tij sistemin e shpërndarjes së gazrave, i cili komandon valvolat e motorit

 

Sistemi i vaisjes, në motorët me djegie të brendshme, mund të jetë i kombinuar, duke e dërguar vajin me presion dhe me spërkatje

 

Termostati, në sistemin e ftohjes, vendoset përpara pompës së lëngut ftohës

 

Gomat sigurojnë kapje elastike të mjetit me rrugën

 

Futja e trupave të huaj në goma ose midis tyre mund të jetë shkak për dëmtimin e tyre

 

Për të siguruar frenim sa më efikas të mjetit duhet kontroll i mekanizmave të transmetimit të lëvizjes

 

Sistemi i drejtimit ka në përbërje të tij paralelin dhe koka sferike

 

Ndezja e vonuar e motorit diesel mund të shkaktohet nga çarja e tubit të tepricave

 

Nëse në ndonjë cilindër të motorit diesel nuk realizohet cikli i punës, kjo mund të shkaktohet nga bllokimi i naftës në tubacionin që lidh pompaçinë, me pompën e presionit të lartë

 

Për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike duhet të bëhet ndërrimi çdo muaj i ujit antifrizë në sistemin e ftohjes

 

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë është i nevojshëm kontrolli i trashësisë së ferrotave të frenave

 

Kopja e parë origjinale e faturës shoqëruese të mallit i jepet marrësit në dorëzim të tij

 

Transportuesi mban përgjegjësi për dëmtimin e mallrave gjatë kohës që ai i merr në dorëzim dhe kohës që i shpërndan

 

Ndërrimi i vajit të motorit varet nga cilësia e vajit, kilometrat e përshkuara dhe kushtet e rrugës së kryer nga mjeti

 

Transportuesi nuk mban përgjegjësi për taksat dhe vonesat

 

Nëse i lënduari, në një aksidenti rrugor, ka një plagë me gjak duhet të mbulohet ajo me material të pastër dhe të shtrëngohet, për të bllokuar rrjedhjen e gjakut

 

Dalja e ngarkesës nga prapa karrocerisë së një gjysmërimorkiatori me gjatësi 14 metër lejohet deri në 4.2 metër

 

Nëse goma e automjetit është me presion fryrje më të madh se i rekomanduari pjesa kontaktuese me rrugën (batistrada e gomës) konsumohet në pjesën qendrore

 

Kapaku i radiatorit nxjerr avuj jashtë kur është rritur shumë presioni i lëngut ftohës në motor