Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Koha maksimale e drejtimit ditor, për një drejtues kamioni, mund të jetë e ndarë në 2 periudha drejtimi të pandërprerë ku njëra është 6 orë

 

Kohëzgjatja e ndërprerjeve të drejtimit të kamionit, duhet të jetë jo më pak se 50 minuta, kur mjeti është drejtuar për 4 orë e 30 minuta pa ndërprerje

 

Automjetet për transport malli me kapacitet nën 3.5 ton janë të pajisur me tahograf

 

Autokarrot për transport malli janë të pajisura edhe me tahograf

 

Transporti Ndërkombëtar i mallrave për llogari të vet, kryhet pa certifikatë

 

Me destinacion të mjetit kuptohet vendin ku duhet të dërgohet ngarkesa

 

Certifikata e transportit është dokument që mbahet në mjet dhe i përket vetëm mjetit për të cilin është lëshuar

 

Në rast të heqjes nga qarkullimi të mjetit që del jashtë përdorimit, zotëruesi i tij nuk ka detyrim të marrë dokument çregjistrimit të mjetit nga zyra përkatëse e Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor, për heqje të përhershme nga qarkullimi

 

Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të shtrihet me gjymtyrët e poshtme të ngritura nga trupi

 

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet t’i japë medikamente të dëmtarit edhe pa pasur kompetencën e duhur, nëse e shikon të arsyeshme

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë edhe treguesin për ngarkesën që mban goma

 

Për të hequr nga mjeti rrotën me gomën e dëmtuar dhe për të vendosur rrotën rezervë duhet që mjeti të jetë mundësisht në rrugë horizontale

 

Dalja e ngarkesës nga prapa karrocerisë së një kamioni lejohet deri në 3/10 e gjatësisë së tij, por pa kaluar kufijtë e përmasave gabarite të lejuara

 

Dalja e ngarkesës nga prapa karrocerisë së një kamioni me gjatësi 7 metër, në kushte normale, lejohet deri në 2.1 metër

 

Gjatë lëvizjes me autotren në kthesë, duhet që shpejtësia e lëvizjes të mos jetë më e madhe se 80 km/orë nëse largësia e fushëpamjes është deri 64 metra

 

Për të kryer manovrën e parakalimit, në një rrugë me një korsi për sens, drejtuesi i një autotreni duhet të ketë parasysh diferencën midis dy shpejtësive, të mjetit që parakalon me atë që do të parakalohet

 

Ngarkesa në rimorkio duhet të fiksohet dhe sistemohet në mënyrë të tillë që të dalë jashtë karrocerisë në pjesën e pasme deri në 30% edhe pse kalon përmasat e lejuara

 

Në rast se një mjet qarkullon me ngarkesë të pa sistemuar drejtuesit të tij i anulohet lejedrejtimi

 

Frenat e shërbimit të rimorkios realizojnë fillimin e frenimit të rimorkios njëkohësisht ose më përpara se të tërheqësit

 

Rimorkiot nuk lejohet të qarkullojnë nëse nuk janë të kompletuara me sistemet e pajimit të parashikuara nga Kodi Rrugor

 

Kutia e shpejtësisë automatike (kambio automatike) përbëhet nga mekanizma që realizojnë ndryshim të pa shkallëzuar, të momentit përdredhës

 

Sistemi i ushqimit të motorëve me djegie të brendshme ka në përbërje të tij edhe rezervuarin (depozitën) e lëndës djegëse

 

Valvola "avull ajër" e kapakut të radiatorit është pjesë e sistemit të ftohjes së motorëve me djegie të brendshme

 

Termostati, në sistemin e ftohjes, shërben për të rregulluar sasinë e lëngut ftohës që kalon për ftohje në radiator

 

Gomat e automjeteve si rregull duhet të jenë me ajër (pneumatike)

 

Balestrat e automjetit sigurojnë lidhje të ngurtë (jo elastike) të shasisë me urat

 

Elementët e grupit të timonit punojnë në ambient vaj

 

Stabilizatori bën pjesë në sistemin e drejtimit të automjetit

 

Kontrolli dhe ndërrimi i kokave të paralelit, sipas kërkesave teknike, në sistemin e drejtimit bëhet më shpesh kur mjeti lëviz në rrugë të drejtë

 

Kur gjatë lëvizjes konstatojmë se presioni i vajit (që tregohet në manometër) po shkon drejt zeros, duhet të kontrollojmë se mos ka çarje të nënkarterit dhe rrjedhje të vajit lubrifikues

 

Ndërrimi i vajit të motorit varet nga koha e qëndrimit të tij në motor edhe pse mund të mos ketë punuar

 

Për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike duhet të bëhet ndërrimi i lëngut ftohës të motorit sipas stinëve

 

Fatura për shoqërimin e mallit përmban përshkrimin në përgjithësi, të natyrës së mallit që transportohet, mënyrën e paketimit dhe, në rastin e transportit rrugor të mallrave të rrezikshme, përshkrimin e përpiktë të tyre

 

Fatura për shoqërimin e mallit përmban peshën bruto të mallit ose sasinë e tyre të shprehur ndryshe (pako, thasë, shishe etj.

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm treguesin e shpejtësisë

 

Radiatori është pjesë e sistemit të ftohjes së motorëve me djegie të brendshme

 

Mos regjistrimi i mirë i valvolave të motorit mund të sjellë rritje të presionit të përzierjes djegëse në fund të shtypjes

 

Koha e drejtimit të kamionit për një drejtues, nuk mund të jetë më shumë se 50 orë në një javë

 

Dalja e ngarkesës nga prapa karrocerisë së një gjysmërimorkiatori me gjatësi 14 metër lejohet deri në 4.2 metër

 

Në rast se një nga targat humbet, vidhet ose shkatërrohet, zotëruesi i mjetit pajiset nga zyra përkatëse e Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor me targë të përkohshme deri 15 ditë, pasi paraqet vërtetimin e denoncimit të lëshuar nga policia