Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Pushimi prej të paktën 45 minuta që duhet të bëjë drejtuesi i mjetit, pas periudhës së drejtimit të pandërprerë, mund të bëhet i ndarë në 3 periudha 15 minutëshe

 

Periudhat e ndërprerjeve, të pushimeve dhe të gatishmërisë nuk përfshihen në llogaritjet e kohës së punës

 

Tahografi dixhital ka dy vende për futjen e kartave të regjistrimit

 

Tejkalimi i shpejtësisë së lëvizjes për më pak se një minutë nuk do të regjistrohet si shkelje nga tahografi

 

Furnizimi i njësive tregtare me peshk nga jashtë qytetit përfshihet në llojet e mallrave që transportohen për llogari të vet brenda vendit dhe që nuk kanë nevojë për certifikatë transporti

 

Furnizimi i njësive tregtare me vezë, peshk, perime, qumësht, etj., brenda qytetit, përfshihet në llojet e mallrave që transportohen për llogari të vet brenda vendit dhe që nuk kanë nevojë për certifikatë

 

Lejedrejtimi, e vlefshme për kategorinë përkatëse të mjetit, është dokument që drejtuesi i mjetit duhet ta ketë me vete kur qarkullon me mjet

 

Cilido që qarkullon me mjet të cilit i është falsifikuar numri i shasisë, ndëshkohet me gjobë, heqje të lejes së qarkullimit dhe bëhet ndalimi administrativ i mjetit

 

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy duhet të bëhet përpjekje për të nxjerrë trupin e huaj për të shmangur infeksionet

 

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet të ruhet me kujdes deri në mbërritjen e ndihmës të specializuar

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm treguesin e shpejtësisë

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin duhet të kontrollojmë vetëm vitin e prodhimit

 

Gjerësia maksimale e mjetit, duke përfshirë edhe ngarkesën, nuk duhet të jetë më e madhe se 2.55 metër, pa përfshirë pasqyrat e shikimit prapa

 

Gjatësia maksimale e mjeteve me një aks nuk duhet të kalojë 7.5 metër, duke përfshirë ngarkesën dhe mekanizmin e tërheqjes

 

Për të kryer manovrën e parakalimit, në një rrugë me një korsi për sens, drejtuesi i një autotreni duhet të ketë parasysh diferencën midis dy shpejtësive, të mjetit që parakalon me atë që do të parakalohet

 

Kur është e nevojshme të përdoret harta rrugore, drejtuesi i mjetit, duhet të përcaktojë vetëm emrat e qendrave të banuara, që do të kalojë sepse s’ka rëndësi të përcaktohet rruga që duhet ndjekur

 

Mjeti nuk mund të vazhdojë udhëtimin nëse ngarkesa nuk është e sistemuar në mënyrë të përshtatshme

 

Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që të mos rrezikojë stabilitetin e mjetit, kur është në lëvizje

 

Frenat e qëndrimit (parkimit) të rimorkios dhe gjysmërimorkios komandohen nga drejtuesi i mjetit te valvola e frenave të qëndrimit (parkimit)

 

Sinjalet e drejtimit të vendosur prapa janë pjesë e sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimeve të rimorkios

 

Filtri i ajrit, në motorët me djegie të brendshme, nuk ndikon në konsumin e çiftit piston-cilindër

 

Unazat e kompresionit në motor vendosen në kokën e pistonit, mbi syrin e tij

 

Edhe ventilatori i motorit me djegie të brendshme shet pjesë e sistemit të ftohjes së tij

 

Vaisja e motorëve me djegie të brendshme, për një pjesë detalesh, realizohet me dërgim të detyruar të vajit me anë të pompës së vajit

 

Nëse, gjatë udhëtimit me mjet, goma e rrotës së majtë drejtuese është me presion fryrje më të vogël se e djathta, kjo gjë nuk ndikon në lodhjen e drejtuesit të mjetit

 

Te gomat e automjetit duhet të kontrollohet madhësia e konsumimit të pjesës ballore (thellësia e kanalit të luleve)

 

Antingrirësi, në sistemin e frenimit me ajër (pneumatik), ndikon në rritjen e efektivitetit të frenimit

 

Sistemi i drejtimit mund të jetë me përforcues hidraulik ose me ajër (pneumatik)

 

Mungesa e vajit në sotokarter, si rezultat i ndonjë çarje të tij, mund të shkaktojë rënie të presionit të vajit në motor

 

Konvergjenca jo e rregullt e rrotave drejtuese ndikon në humbjen e qëndrueshmërisë së mjetit kur ai është në lëvizje

 

Për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike duhet të mbahet në kontroll të vazhdueshëm presioni i vajit në motor

 

Si rregull, për të mbajtur motorin në gjendje të mirë teknike, ndërrimi i vajit duhet të bëhet vetëm kur ndizet llamba treguese e uljes së presionit të tij

 

Drejtuesi i kamionit është përgjegjës vetëm në rastet kur transportohen mallra të specializuara

 

Transportuesi mban përgjegjësi për humbjen e plotë ose të pjesshme të mallrave

 

Për të bërë lidhjen e gjysmërimorkios me tërheqësin duhet të behet futja e sigurte e spinotit në platformën mbështetëse dhe të sigurohet lidhja me bravën e sigurisë

 

Rimorkiot me dy a më shumë akse dhe gjysmërimorkiot, për të qarkulluar, pajisen me targë në pjesën e parë dhe në pjesën e pasme

 

Në disa mjete navigatori është i instaluar në panelin e instrumenteve komanduese, në të djathtë të drejtuesit

 

Tahografi dixhital e merr lëvizjen nga boshti motorik

 

Kandeleta e merr rrymën elektrike nga dinamoja

 

Kohëzgjatja javore e drejtimit të mjetit, për një drejtues, nuk duhet ti kapërcejë 56 orë ndërmjet periudhave të pushimit javor, ose 58 orë nëse kohëzgjatja e drejtimit 6 ditor shtrihet në dy javë