Simulim: Kategoria Mallra - Versioni 2018 (C1, C)

Kohëzgjatja e ndërprerjeve të drejtimit të kamionit, duhet të jetë jo më pak se 50 minuta, kur mjeti është drejtuar për 4 orë e 30 minuta pa ndërprerje

 

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, lejohet të shtrihet deri në 10 orë, por jo më shumë se 2 herë në javë

 

Tahografi tregon vetëm kohën e ndërprerjeve të drejtimit të tij nga drejtuesit

 

Autobusët për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve janë të pajisur me tahograf i cili duhet të jetë funksional

 

Transporti i mallrave për llogari të vet është transporti i mallrave me kamion vetëm për llogari të veprimtarisë së vetë subjektit

 

Kamionët për transport mallrash për të tretë dhe me qira, me kapacitet transportues nën 1500 kg, përjashtohen nga detyrimi i pajisjes me certifikatë transporti

 

Rimorkiot me një aks dhe karrelat pajisen me targë që ka sfond të kuq dhe shkronjat e numrat të bardhë

 

Cilido që qarkullon me mjet në mënyrë abuzive, gjatë periudhës që i është pezulluar lejedrejtimi, ndëshkohet me gjobë dhe heqje të lejedrejtimit

 

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet ti ofrojë të aksidentuarit mbështetje morale

 

Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë shfaqja e ngjyrës së kuqe të lëkurës, që tregon rritje të temperaturës

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin nuk është e nevojshme të verifikohet treguesi për ngarkesën që mban goma

 

Kur blejmë goma të reja për mjetin është e nevojshme që të peshohet goma

 

Dalja e ngarkesës nga prapa karrocerisë së një gjysmërimorkiatori me gjatësi 14 metër lejohet deri në 4.2 metër

 

Dalja e ngarkesës prapa karrocerisë së rimorkios së një autotreni me gjatësi 15 metër lejohet deri në 4.5 metër

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit në kthesë duhet të jetë më e vogël se 50 km/orë nëse largësia e fushëpamjes është deri 50 metër

 

Kur është e nevojshme të përdoret harta rrugore, drejtuesi i mjetit, duhet të përcaktojë vetëm emrat e qendrave të banuara, që do të kalojë sepse s’ka rëndësi të përcaktohet rruga që duhet ndjekur

 

Humbja e qëndrueshmërisë së mjetit në lëvizje mund të shkaktohet nga shpërndarja jo e mirë e ngarkesës në mjet

 

Sistemimi i keq i ngarkesës në rimorkio apo gjysmërimorkio ndikon në çekuilibrimin e mjetit gjatë frenimit

 

Për të bërë shkëputjen e tërheqësit nga gjysmërimorkioja, pas aktivizimit të mekanizmit të qëndrimit, duhet bërë shkëputja e linjave të ajrit dhe atyre elektrike

 

Karrelat tërhiqen vetëm nga autoveturat

 

Shtypja e pedalit të friksionit mekanik ndërpret transmetimin e lëvizjes nga boshti i motorit për në rrotat aktive të mjetit

 

Nënkarteri (sotokarteri ) shërben për mbylljen e bllokut të cilindrave nga poshtë dhe si depozitë e vajit të motorit

 

Pompa e qarkullimit të lëngut ftohës është pjesë e sistemit të ftohjes së motorëve me djegie të brendshme

 

Sistemi i ftohjes, së motorëve me djegie të brendshme, shërben vetëm për ftohjen e bllokut të cilindrave

 

Gomat duhet të sigurojnë një lidhje të ngurtë të mjetit me rrugën, duke dëmtuar rrugën

 

Stabilizatorët e automjetit rrisin animin e karrocerisë, ne rastin e vendosjes jo të rregullt të ngarkesës

 

Sistemi i drejtimit shërben për të realizuar lëvizjen e automjetit sipas një trajektore të caktuar dhe për të kryer manovrat e kthimit të mjetit

 

Sistemi ABS (kundër bllokimit të rrotave) e bën më pak të rrezikshëm frenimin e mjetit, gjatë lëvizjes në kthesa

 

Hedhja e vajit mbi nivelin e duhur mund të shkaktojë ulje të presionit të vajit në motor

 

Nëse dinamoja nuk e karikon baterinë, shkak mund të jetë defektimi i motorinos

 

Për të mbajtur sistemin e drejtimit në gjendje të mirë teknike është e nevojshme të bëhet edhe kontroll i deformimeve të rrotave drejtuese

 

Ndërrimi i vajit të motorit pas riparimit të motorit duhet të bëhet më shpejt se zakonisht

 

Drejtuesi i kamionit është i detyruar të ndjekë procesin e shkarkimit të mallit edhe në rastet kur ka shoqërues për mallin

 

Fatura për shoqërimin e mallit përmban përshkrimin në përgjithësi, të natyrës së mallit që transportohet, mënyrën e paketimit dhe, në rastin e transportit rrugor të mallrave të rrezikshme, përshkrimin e përpiktë të tyre

 

Pas montimit të rrotës, dhe pasi kemi udhëtuar njëfarë kohe, është e nevojshme të kontrollohet gjendja e dadoçekëve të rrotave të mjetit

 

Ngarkesa e vendosur mbi mjet nuk duhet të zvogëlojë fushëpamjen e drejtuesit të mjetit

 

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materialë duhet që vetëm nëse është natë, të vendoset trekëndëshi i rrezikut në afërsi të mjetit

 

Termostati, në sistemin e ftohjes, ndalon kalimin e lëngut ftohës në radiator kur motori është i ftohtë

 

Gjysmërimorkiot mund të tërhiqen nga çdo lloj automjeti

 

Drejtuesi i kamionit, që transporton mallra, pa shoqërues, është përgjegjës për mallin deri në magazinim të tij