Simulim: Normat e Sjelljes (Normat e Sjelljes)
Autoshkolla Shpata

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë në zbritje me pjerrësi 10%.

 

Sinjali në figurë tregon se mund të qarkullojnë të gjitha kategoritë e mjeteve me motor, përveç atyre të treguara në sinjal.

 

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyruar djathtas për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme.

 

Vijat paralele të bardha të ndërprera, si në figurë, identifikojnë një ishull trafiku.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia A lejon vetëm të kthehesh majtas.

 

Sinjali në figurë tregon një semafor normal për mjete.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në përshtatje me gjendjen e rrugës që po përshkojmë.

 

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

 

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A lejohet të kthehet majtas para se të kalojë mjeti C.

 

Për t’u kthyer majtas në kryqëzim jemi të detyruar të rrotullohemi gjithmonë rreth qendrës së kryqëzimit.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti M duhet të kalojë para mjetit T.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i pari.

 

Ndalohet parakalimi në qendrat e banuara.

 

Shkak për rrezik, gjatë manovrës së parakalimit, mund të jetë kalimi shumë afër mjetit që parakalohet duke mundësuar goditje anësore.

 

Në autostrada lejohet të qarkullojnë gjysëmrimorkiatorët.

 

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat mbi 65 vjeç, mosha e të cilëve është e vërtetuar me dokument.

 

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor.

 

Sinjali në figurë u tregon përdoruesve të mjeteve se duhet të vazhdojnë lëvizjen në këmbë, për shkak të bllokimit të rrugës nga bora.

 

Sinjali në figurë paralajmëron korsitë e kanalizimit.

 

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit ”NDALIM QËNDRIMI”, tregon që ndalohet qëndrimi para dhe prapa sinjalit.

 

Sinjalet në figurë kufizojnë korsitë e karrexhatës.

 

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral.

 

Ndalohet pushimi i mjeteve në rresht të dytë në rastin kur mjetet janë me dy rrota.

 

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të kabinës.

 

Kur ndjekim një mjet tjetër në distancë të afërt në rrugët interurbane, natën, duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

 

Certifikata e Kontrollit Teknik të mjetit është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

 

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motorët.