Simulim: Normat e Sjelljes (Normat e Sjelljes)
Autoshkolla Shpata

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit duke e përshtatur atë me fushëpamjen.

 

Sinjali në figurë paraqet një stacion autostrade ku është i detyruar ndalimi.

 

Sinjali në figurë të detyron të zgjedhësh një nga drejtimet e lejuara.

 

Sinjalistika në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

 

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

 

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

 

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

 

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens lëvizje.

 

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

 

Ndalohet parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

 

Parakalimi në rrugë urbane bëhet duke kaluar shpejtësinë prej 50 km/orë.

 

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet sistemuar në mënyrë të tillë që të shmanget rënia e saj.

 

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

 

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

 

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës.

 

Sinjali në figurë lejon parakalimin vetëm nga e djathta.

 

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Tiranë duhet të kthehemi djathtas në degëzimin e dytë.

 

Sinjali në figurë tregon devijim të përkohshëm, majtas, drejt veriut.

 

Sinjali në figurë tregon detyrim për kthim nga e djathta.

 

Sinjali në figurë paralajmëron një parkim të rezervuar vetëm për autobusë, në distancë 300 metra.

 

Ndalohet pushimi i automjeteve në rresht të dytë.

 

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar sapo të ndizen dritat e pozicionit.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur dinamoja nuk çon rrymë te bateria.

 

Lejohet përdorimi i aparateve radiotelefonike gjatë drejtimit të mjetit në rrugë interurbane dytësore, kur kërkohet përdorimi i duarve.

 

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo dy vjet mbi moshën 70 vjeç.