Simulim: Normat e Sjelljes (Normat e Sjelljes)
Autoshkolla Shpata

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

 

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë për të marrë biletën ose për të paguar taksen e autostradës.

 

Sinjali në figurë tregon fundin e detyrimit të kufirit minimal të shpejtësisë prej 30 km/orë.

 

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë me të drejtë përparësie.

 

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin e mjeteve.

 

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon të kalojnë kryqëzimin mjetet që janë përballë tij.

 

Shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada në Republikën e Shqipërisë është 110 km/orë.

 

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

 

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

 

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të frenohet me energji të madhe.

 

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetet A dhe G e kanë kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar.

 

Kur bëhet ndryshimi i drejtimit, sinjalet e drejtimit duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N ka përparësi ndaj mjetit A.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: S, B, D, L.

 

Lejohet parakalimi nga e djathta në një karrexhatë me një sens lëvizje, kur mjeti përpara ka sinjalizuar se po ndalon në të majtë të rrugës.

 

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i bllokojë rrugën mjeteve që kanë filluar parakalimin para tij.

 

Numri i personave të transportueshëm në çdo automjet, tregohet në lejen e qarkullimit të tij.

 

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

 

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor.

 

Sinjali në figurë, në sfondin blu, tregon qendrat e banuara të arritshme në këtë drejtim dhe distancat përkatëse në kilometër.

 

Sinjali në figurë detyron gjithmonë lëvizjen e mjeteve në rreshta paralele.

 

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKING”, tregon një zonë të rezervuar për pushimin e mjeteve që tregohen në panel.

 

Paneli plotësues në figurë tregon mundësinë e formimit të akullit në sipërfaqen e rrugës, si rezultat i uljes së temperaturave.

 

Sinjali në figurë i shoqëruar me panel plotësues tregon se lejohet pushimi, por sipas kushteve të vendosur në panel.

 

Gjatë pushimit, dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast.

 

Simboli i paraqitur në figurë ndizet sa herë që ka defekt në pajisjen e sinjalizimit zanor (borisë).

 

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm kur lëvizim në rrugë urbane.

 

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur drejtuesi i mjetit largohet pa i dhënë ndihmën e tij personit që e ka aksidentuar.

 

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga Prefekti i Qarkut.