Simulim: Normat e Sjelljes (Normat e Sjelljes)
Autoshkolla Shpata

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge që është në formë kurrizi.

 

Sinjali në figurë tregon se mund të qarkullojnë të gjitha kategoritë e mjeteve me motor, përveç atyre të treguara në sinjal.

 

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas në kryqëzim.

 

Sinjalistika në figurë lejon të kalojmë kryqëzimin me kujdes, pa ndaluar mjetin.

 

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy karrexhata me një sens.

 

Sinjali në figurë tregon një semafor normal për mjete.

 

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 90 km/orë.

 

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

 

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

 

Kur lëvizet në rrugë me akull, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

 

Sipas sinjalistikës në figurë dhe në prani të sinjalit vertikal “Ndal dhe jep përparësi”, mjetet E dhe H detyrohen të ndalojnë para vijës së ndalimit.

 

Kur kryejmë manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C ka përparësi ndaj mjetit B, sepse është autobus.

 

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: R, D, B.

 

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të një kurrizi rrugor, kur rruga ka dy korsi për çdo sens lëvizje.

 

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e mjeteve të ngadalta në rrugët me një sens lëvizje.

 

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, i vendosur në rrugë interurbane, mund të sinjalizojë rënien e një ngarkese, e cila është e padukshme në një distancë 100 metra.

 

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

 

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

 

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm udhëtimin.

 

Sinjali në figurë tregon se korsia e majtë është e rezervuar për autobusët e transportit publik.

 

Sinjali në figurë tregon se ndalohet të vazhdosh lëvizjen drejt.

 

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rezervuar vetëm për lëvizjen e autoveturave.

 

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKIM”, tregon që në ditë pune mund të parkojmë mjetin nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

 

Ndalohet pushimi i mjeteve në vendet ku pushimi është i lejuar me kohë të kufizuar.

 

Ndalohet pushimi i mjetit në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve.

 

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ingranohet marshi i lëvizjes prapa.

 

Simboli në figurë vendoset mbi çelësin e komandimit të fenerëve verbues.

 

Drejtuesi i mjetit që humbet të gjitha pikët në lejen e drejtimit duhet t'i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teorik.

 

Çdo lejedrejtimi, e lëshuar për herë të parë, ka një total prej 20 pikësh në datën e lëshimit të saj.