Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Transporti rrethqytetës i udhëtarëve kryhet vetëm nga subjekte juridike të organizuara në shoqëri transporti, të licencuara nga Ministria e Transporteve

 

Autobusi është mjet me motor i destinuar për transport mallrash

 

Bileta e udhëtimit në transportin e udhëtarëve me autobus, si rregull, duhet të ketë të shënuar edhe çmimin në përputhje me destinacioni

 

Agjencia e transportit të udhëtarëve ka detyrime vetëm për destinacionin por jo për orarin e mbërritjes

 

Shërbimi në linja të rregullta në transportin rrethqytetës të udhëtarëve është pjesë e transportit të tyre brenda vendit

 

Transporti rrugor i nxënësve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe studenteve kryhet me mjet me dyer të mbyllura, qe transporton një ose më shumë grupe të formuar më parë

 

Në autobus duhet që pozicioni i ndenjëses së drejtuesit të mjetit, lartësia dhe largësia e saj nga udhëtarët si dhe pozicionet dhe largësitë e ndenjëseve të udhëtarëve kundrejt tyre të jenë sipas standardeve

 

Drejtuesi i mjetit të certifikuar për transport të rregullt të specializuar, ose për llogari të vet, për nxënësit e arsimit parashkollor, parauniversitar dhe studentët duhet të ketë kryer/përfunduar, të paktën arsimin e mesëm

 

Drejtuesit e mjeteve të transportit për të tretë, të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar, kur u kërkohet prej organeve të kontrollit duhet të paraqesim edhe aktin e vlerësimit të plotësimit të kushteve të komoditetit të mjetit që drejton

 

Janë subjekt licencimi dhe certifikimi personat fizikë/juridikë që kërkojnë të ushtrojnë veprimtarinë në fushën e transportit, në shërbimet e rastit vetëm për studentët