Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Drejtuesi i autobusit ndëshkohet me masë administrative me gjobë kur numri i pasagjereve është më i madh se ai i treguar në lejen e qarkullimit

 

Transportuesit që kryejnë veprimtari transporti në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk kanë detyrime që lidhen me numrin e mjeteve

 

Rrjeti i linjave rrethqytetëse dhe oraret e tyre, në transportin e udhëtarëve brenda vendit, miratohen nga Këshilli i Qarkut

 

Marrëdhënia kontraktore, në transportin rrugor të udhëtarëve, është e kufizuar vetëm gjatë udhëtimit

 

Transportuesi që kryen veprimtari transporti në territorin e Republikës së Shqipërisë duhet të pajisë drejtuesin e mjetit me të gjitha dokumentet e nevojshme

 

Drejtuesi i mjetit të transportit të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar duhet të rrisë në maksimum sigurinë gjatë zbritjes dhe hipjes të së tyre në ndalesat e paracaktuara

 

Drejtuesit e mjeteve të transportit për të tretë, të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar, kur u kërkohet prej organeve të kontrollit duhet tu paraqesin edhe kopjen e kontratës ndërmjet organizatorit dhe transportuesit e barasvlershme me origjinalin

 

Shërbimet e rregullta të specializuara janë shërbimet që sigurojnë vetëm transportin shtëpi–institucion parashkollor të fëmijëve dhe anasjelltas

 

Drejtuesit e mjeteve të transportit për llogari të vet, të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar, kur u kërkohet prej organeve të kontrollit janë të detyruar të paraqesin licencën, vetëm në origjinal

 

Drejtuesi i autobusit mund ta ndërpresë udhëtimin me iniciativën e vet, nëse e shikon të nevojshme