Simulim: Kategoria Udhëtarë - Versioni 2017 (D1, D)

Shërbimet në linja të rregullta të miratuara nga organet përkatëse përfshihen në transportet e rastit me autobus

 

Numri i personave që transportohen me mjet duhet të jetë i tillë që të mos kufizojnë lirshmërinë e drejtuesit të mjetit

 

Brenda autobusit që punon në linjë ndërqytetëse duhet të afishohet licenca e transportit

 

Autobusi që kryen transport ndërkombëtar të udhëtarëve, mjafton që të plotësojë kushtet e komoditetit për udhëtarët, pavarësisht gjendjes teknike të tij

 

Lartësia maksimale për autobusët e linjave urbane, duke përfshirë çdo lloj pajisje sipër, mund të jetë deri në 4.5 metër

 

Drejtuesi i mjetit të transportit të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar duhet të rrisë në maksimum sigurinë gjatë zbritjes dhe hipjes të së tyre në ndalesat e paracaktuara

 

Drejtuesi i autobusit, gjatë udhëtimit, duhet që në kthesat me reze të vogël të rrisë shpejtësinë e mjetit për të zvogëluar forcën centrifugale

 

Mjetet e transportit të nxënësve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe studenteve duhet te jenë të pajisur edhe me certifikatën e transportit brenda vendit të lëshuar në përputhje me licencën përkatëse

 

Drejtuesi i autobusit urban lejohet të kryejë ndryshime të mëdha të shpejtësisë së lëvizjes gjatë ecjes

 

Drejtuesit e mjeteve të transportit për të tretë, të nxënësve të arsimit parashkollor dhe parauniversitar, kur u kërkohet prej organeve të kontrollit janë të detyruar të paraqesin edhe certifikatën e kualifikimit profesional CAP